چک

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
چک

چک چیست؟ - تعریف چک - انواع چک

چك نوشته اي است كه به موجب آن صادركننده وجوهی را كه نزد محال عليه مي باشدكلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مينمايد.

تعریف چک

بنابر تعريف بالا، چک سند انتقال وجه است و در هر چك، حداقل سه نفر وجود دارند، كسي كه چك صادر ميكند، كسي كه چك عهده او صادر ميشو،د يعني در نزد او مقداري وجه موجود است ( بانک ) و بالاخره كسي كه وجه چك را دريافت مينمايد.(ذينفع)

با قبول اين تعريف قانوني، ميتوان گفت كه فرم مخصوصي براي نوشتن(چك) لازم نبوده و با هرگونه تقاضاي كتبي كه دارنده حساب (صادر كننده چك) از نگهدارنده وجه (بانك) براي انتقال و پرداخت وجه نمايد، قابل قبول است .

 

ولي ميتوان اين موضوع را با اين توضيح رد نمود كه چون بانك به هنگام گشايش حساب جاري و قبول وجه از شخص، وسيله انتقال خاصي بر طبق قرارداد حساب جاري كه همان اوراق چك باشد به بازكننده حساب ميسپارد يعني بين طرفين مقرر ميشود كه استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نيز به وسيله همان اوراق (دسته چک) كه بانك ها در اختيار مشتريان براي انتقال و بازپرداخت وجه دارندگان » گذارند حساب بايد دسته چكهايي را كه از طرف بانك به آنها داده ميشود حفظ و «... كنند در قانون مالياتهاي مستقيم هم ابطال مبلغ معين تمبر دارايي را قبل از تحويل دسته چك از طرف بانك بر روي هر برگ چك تاكيد نموده است. پس چك ( اوراق تهيه شده در بانك) تنها وسيله انتقال وجه است خواه دريافت كننده وجه صاحب حساب باشد يا هر شخص ديگري كه ذينفع وجه چك است .

با توضيحي كه داده شد بهتر است چك را بدين نحو تعريف نماييم كه: چك وسيله استرداد و انتقال وجوه توديع شده يا استفاده از اعتبار مصوب و موجود در يكي از بانكهاي قانوني است كه معمولاً با استفاده از برگهاي ويژهاي كه بانك محال عليه قبلاً در اختيار دارندگان حساب-2 شرايط صوري چك جاري گذاردهاند، بعمل ميآيد .

شرايط صوري چک

بنا به عرف بانكداري و قوانين جاري ناظر بر عمليات بانكداري، اگر از ابعاد چك بگذريم، دسته چكها معمولاً 25 برگ يا 51 برگ و گاهي ممكن است بيشتر يا كمتر باشد و چه بسا مشتري، بار اول براي آزمايش، فقط چند برگ چك دريافت نمايد

براي شروع كار، دسته چك ده برگي در اختيارش قرار ميدهند اخيراً بانكها دسته چك جديدي به نام دسته چك كاربندار ارائه نمودهاند

اوراق دسته چك از يك برگ اصلي و يك برگ رونوشت به صورت 51 برگي و 111 برگي تهيه شده است كه صادر كننده چك همواره داراي اطلاعات كافي نسبت به ذينفع چك خواهد بود ليكن رونوشت از لحاظ دريافت وجه فاقد هر گونه اعتباري ميباشد. با توجه به شرايط قانوني، چك بايد داراي ويژگيهايي به شرح ذيل باشد:

 1. ذكر كد كلمه چك در متن هر برگ و الصاق تمبر مالياتي يا چاپ آن روي چك
 2. ذكر محل صدور چك به لحاظ حقوق دارنده چك نسبت به مسئوليت مدني پشت نويسان جهت مرور زمان قانوني .
 3. تاريخ تنظيم يا صدور چك با حروف در گوشه سمت راست بالاي چك نوشته شود .
 4. نام بانك محال عليه يا محلي كه شعبه بانك در آنجا مستقر است در بالاي چك قيد گردد تا محل پرداخت وجه چك براي ذينفع مشخص و معين باشد
 5. ذكر كد شعبه (شمارهاي كه بانك مربوط براي شناسايي شعبه خود تعيين ميكند.)
 6. براي بازديد چكها و شمارش تعداد برگ آنها به هنگام تحويل، هر برگ چك داراي شماره رديف و سري مختلفي است كه در بالاي چك با مركب قرمز چاپ ميشود
 7. ذكر مبلغ چك در دو محل (يكي با حروف و ديگري با عدد) با قيد واحد پول (ريال يا تومان )
 8. پس از كلمات(در وجه) يا (حواله كرد) كه در متن چك چاپ ميشود، نام گيرنده وجه ( شخص معين يا حامل) نوشته شود
 9. در روي هر برگ چك نام و نام خانوادگي دارنده حساب از طرف بانك ثبت شده باشد .
 10. در قسمت پايين چك شماره حساب جاري دارنده حساب كه براي يافتن كارت صاحب حساب و همچنين كارت نمونه امضا لازم است قيد شده باشد
 11. امضا صادركننده چك مشخص و با نمونه آن قابل تطبيق باشد .

چک چیست؟ - تعریف چک - انواع چک

کلیک ها: 45

تماس با ما

 • ایران:
  028 2630 0933
 • E-Mail:

  Meta Mail

 • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی