پس انداز

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
پس انداز

تعريف پس انداز

پس انداز عبارت است از سهمی از درآمد مردم یک كشور كه به مصارف جاري و زودگذر تخصيص نمييابد و به اميد تحصيل درآمد آتی كه مؤثر در افزايش سرمايه ملی ميباشد اندوخته ( پس انداز ) ميشود.

درباره پس انداز

پس انداز دارای سررسيد معينی نيست و بنا به تقاضای پس انداز كننده، در هر زمان مسترد می شود و كلاً غير قابل انتقال است.

مهمترين هدف در برنامه ريزي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه، بوجود آوردن حداكثر امكانات براي تأمين و افزايش سرمايه ملي به جهت توسعه و رشد اقتصادي است كه آن هم با ميزان سرمايه گذاري رابطه مستقيم دارد.

لذا اين قسمت از وظيفه بانكها به عنوان تجهيز منابع پولي ( سرمايههاي قرضالحسنه ) در قانون اعلام شده تا از راه جمع آوري اندوختههاي مردم به توليد كنندگان يا توزيع كنندگان كالا، تحت عناوين شرعي و قانوني مثل مشاركت مدني و حقوقي، مضاربه و مساقات و ... كمك كند و نيز براي جلب نظر عموم و جذب بيشتر سرمايههاي خرد و كلان تا نيل به اهداف اقتصادي و در نتيجه رشد اقتصادي كشور عمل كرده باشند و به خاطر جلب اعتماد مردم و بازپرداخت اصل سپردهها در ماده چهارم همان قانون بانكها را مكلف به تضمين و تأمين بازپرداخت اصل سپردههاي قرضالحسنه ( جاري و پس انداز ) نموده است و حتي براي سوق دادن پول به سوي حساب پس انداز و تشويق مردم پس انداز بوده كه در ماده ششم آمده است:

بانكها ميتوانند به منظور جذب و تجهيز سپردهها، با اتخاذ روشهاي تشويقي، از امتيازات ذيل به سپردهها اعطا نمايند:

 

الف - اعطاي جوايز غير ثابت نقدي يا جنسي براي سپردههاي قرضالحسنه 

ب - تخفيف و يا معافيت سپرده گذاران از پرداخت كارمزد و يا حق الوكاله

پ - دادن حق تقدم به سپردهگذاران براي استفاده از تسهيلات اعطايي بانكي، در موارد مذكور در فصل سوم 

به موجب ماده 3 از فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا بانک ها ميتوانند، تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند:

الف - سپردههای قرض الحسنه:

1. جاری

2. قرض الحسنه

ب – سپردههاي سرمايه گذاري مدتدار:

تبصره : سپرده سرمايهگذاري مدتدار كه بانك در بكار گرفتن آنها وكيل مي باشد در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايهگذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار ميگيرد

ماده :4

بانكها مكلف به بازپرداخت اصل سپردههاي قرضالحسنه )پس انداز و جاري( ميباشند و ميتوانند اصل سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار را تعهد و يا بيمه نمايند

ماده :5

منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده 3 اين قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ، سپرده هاي سرمايهگذاري و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه بكار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شد

 

کلیک ها: 707

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی