وكالت در امور بانكی

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
وكالت در امور بانكی

 تعريف وکالت در امور بانكی

هرگاه صاحب حساب به عللی مانند مسافرت و بيماري يا گرفتاری شغلی و موارد مشابه نتواند خود براي انجام امور بانكی خويش اقدام كند شخصي را به وكالت از طرف خود براي انجام تمام يا قسمتی از امور بانكی انتخاب و با صدور وكالتنامه به بانک معرفی ميكند.

وکالت در بانکداری اسلامی

توضيح: در نظام بانكداری اسلامی در برخي از عمليات بانكی، بانک به عنوان وكيل از طرف صاحب حساب و سپرده - گذار عمل ميكند لذا در اين گونه عمليات بانكی در متن قراردادها مشتری بانک را به عنوان وكيل و با حق توكيل قبول كرده است.

ماده 656 ق . م ( وكالت عقدی است كه به موجب آن يكي از طرفين، طرف ديگر را برای انجام امری، نايب خود مينمايد ) انتخاب وكيل برای اموری است كه موكل اهليت قانونی دارد و ميتواند آن را انجام دهد لذا وكيل نيز بايد از همان اهليت قانونی برخوردار باشد.

ماده 662 ق . م - ( وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آنرا بجا آورد، وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد ) ماده 651 ق . م- ( تحقق وكالت منوط به قبول وكيل است )

چنانچه وكيل بخواهد انجام اموري را كه به او محول شده است به ديگري واگذار كند بايد اين حق واگذاري (وكيل در توكيل ) قبلاً از موكل تحصيل شده باشد: ماده 612 ق . م - ( وكيل در امري نميتواند براي آن امر به

ديگري وكالت دهد مگر اينكه صريحاً يا بدلالت قرائن وكيل در توكيل باشد ) توجه: وكيل در موقع انجام وظايفي كه در وكالتنامه ذكر شده و او پذيرفته است بايد قبل از امضا بنويسد ( به وكالت از طرف... ) سپس امضا كند.

مدت وكالت

وكالت ممكن است براي مدت معيني يا نامحدود باشد اگر وكالت براي مدت معيني باشد ضرورتاً بايد سررسيد وكالت-نامه در كارت نمونه امضا و كارت حساب سپردهها يادداشت شود تا در هر مراجعه تاريخ سررسيد به نظر برسد چون اگر بانک دستوری را پس از انقضای مدت وكالتنامه از وكيل پذيرفت در مقابل صاحب حساب مسئول خواهد بود .

در مواقعي كه وكالتنامه رسمي است و مدتي از تاريخ صدور وكالتنامه رسمي گذشته است به منظور اطمينان از ابقاي وكالت رسمی، لازم است مراتب كتبا از دفترخانه اسناد رسمی كه صادر كننده وكالتنامه است استفسار شود تا چنانچه موكل پس از صدور وكالتنامه تا زماني كه از دفترخانه استعلام شده است وكيل خود را عزل نكرده باشد نسبت به تقاضای وكيل ترتيب اثر داده شود.

(مسئوليت هر گونه فسادي با موكل است)
براي حفظ و نگهداري وكالتنامه ها لازم است هر وكالتنامه را با شماره خاصی مشخص و در حسابهای انتظامی ثبت كرده و سپس جزء اسناد سپردهها بايگانی شود كه در مواقع لزوم مراجعه به آن آسان باشد .
توضيح: حسابهاي انتظامي براي نگهداري اوراق و اسناد اماني نزد بانكها است كه متكي به آمار و اوراق تعهدات است .

کلیک ها: 898

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی