ورشكستگی

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
ورشكستگی

تعریف جامع از ورشكستگی

" ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است، حاصل ميشود "...

شخص ورشكسته

در ماده 418 قانون تجارت صراحت دارد كه: " تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود ... ممنوع است " … و به محض صدور حكم ورشکستگی" قروض موجل " شخص حقيقي يا حقوقی به " قروض حال " مبدل ميشود . ماده -421 همين كه حكم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت به قروض حال مبدل ميشود .

بنابراين بانكها پس از اطلاع از حكم ورشكستگي شخص حقيقي يا حقوقي كه در بانك داراي حسابهاي مختلف بانكي است به استناد قوانين ورشکستگی مانع عمليات بانكي ورشكسته ميشوند.

کلیک ها: 298

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی