معادله حسابداری

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
معادله حسابداری

تعریف معادله حسابداری

سه اصل اساسی دارایی = بدهی + سرمایه، ریشه معادله حسابداری می باشند.

معادله حسابداری چیست؟

معادله اساسی حسابداری یا معادله ترازنامه (به انگلیسی: basic accounting equation) مبنای معادله حسابداری دوطرفه است، که به قرار ذیل بیان می‌شود:

معادله حسابداری چیست؟

فرمول معادله حسابداری

دارایی = بدهی + سرمایه

هر بنگاهی اموال، منابع مالی و مطالباتی دارد که دارایی نامیده می‌شود. این دارایی‌ها از حقوق صاحبان سهام بنگاه و بستانکاران آن تامین می‌شود. بنگاه در مقابل سهام‌داران و اشخاص دیگر تعهداتی دارد، که بدهی نامیده می‌شود و باید از محل دارایی‌های بنگاه پرداخت شود. مازاد دارایی بر بدهی یک بنگاه حق مالی سهامداران بنگاه بر دارایی‌های آن است، که سرمایه نامیده می‌شود.
این معادله نشان می‌دهد که در مقابل یک دلار، یک بنگاه حق مالی وجود دارد و این حق به بستانکاران یا سهام‌داران تعلق دارد.
به بیان ساده، این معادله مبین آن است که جمع کل دارایی‌ها، مساوی با جمع کل بدهی‌ها بعلاوهٔ ارزش خالص (مالکیت) است.

حسابداری

ثبت نام و ادامه این بحث در انجمن حسابداری

دارائی = بدهی + سرمایه

معادله حسابداری به عنوان شالوده حسابداری نوین (سیستم حسابداری دوطرفه ) مطرح است . معادله حسابداری همواره درکلیه وقایع و رویدادهای مالی ودادوستد ها ومعاملات برقراراست . بر اساس این معادله ، تجزیه وتحلیل وهمچنین مبنای طبقه بندی عمومی حسابها ، تعیین وضعیت مالی وتهیه ترازنامه موئسسات است .بدین خاطر، "معادله حسابداری" را "معادله ترازنامه" یا " بیلان " هم می گویند.

معادله حسابداری Accounting equation

کلیک ها: 139

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی