محجور

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
محجور

تعریف محجوراشخاص محجور

محجور کسی است كه از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است و به عبارت ديگر اهليت استيفاء ندارد .

 

قانون مدني در ماده «1211» ميگويد كه اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

1- صغار 2 -اشخاص غير رشيد 3- مجانينو

با توجه به ضابطه قانوني سن بلوغ كساني كه بالغ شده باشند، عاقل و رشيد شناخته ميشوند مگر آن كه عدم رشديا جنون شخص در دادگاه ثابت شود .

ماده «1211» قانون مدني ميگويد: » هيچ كس را نميتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشدمحجور نمود مگر آن كه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.

توضيح: غير رشيد (عدم رشد) كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلاني نباشد .با ارائه هر نوع حكمي كه دادگاه صادر كرده و دلالت بر محجور يا مجنون بودن شخص (دارنده حساب بانكي) نمايد.حسابهاي آن فرد مسدود و تابع صدور حكم بعدي دادگاه نسبت به تعيين قيم ميشويم تا براي انجام كارهاي بانكيبه ويژه حفظ داراييهاي موجود در بانک اقدامات قانوني به عمل آيد.

کلیک ها: 551

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی