قرارداد

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
قرارداد

تعریف قرارداد

قرارداد عبارت است از سندی كه حكايت تار وقوع يک يا چند عقد می كند و متضمن شرايط وقوع آن عقود نيز ميباشد. به منظور اين كه تعريف قرارداد بهتر مفهوم شود، لازم است سند و عقد هم تعريف شود.

توضيح: قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نمودهاند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.

کلیک ها: 628

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی