ضایعات عادی و غير عادی

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
ضایعات عادی و غير عادی

 تعریف ضایعات عادی و غیرعادی

ضايعاتی كه انتظار می رود در شرايط عادی و موثر توليد بوجود آيند ولی قابل كنترل نمي باشند،ضايعات عادي نامند. ضايعاتي كه انتظار نمي رود در شرايط عادي وموثر توليد بوجود آيند و قابل كنترل مي باشند،ضايعات غير عادي نامند.

ثبت ضايعات عادی و غير عادی

قيمت تمام شده ضايعات غير عادي به حساب سود و زيان منظور مي گردد. 

بیشتر مواقع در پروسه تولید مقداری مواد از بین میرود که ممکن است قابل کنترل و یا غیر قابل کنترل باشد اگر قابل کنترل باشد و بتوان با براوردهای درست و صحیح آن را کنترل کرد و با استفاده از خطای انسانی کمتر همچنین نگهداری بهتر ماشین آلات و استفاده از افرادکارآزموده و...مقدار آن را کاهش داد این نوع ضایعات ضایعات غیر عادی محسوب میشوند اما اگر در پروسه تولیدی مقداری مواد اولیه از بین برود و هر کدام از موارد نام برده دراز بین رفتن آنها تاثیر نداشته و غیر قابل اجتناب باشد این نوع ضایعات را ضایعات عادی تولیدی می نامند
بهای ضایعات عادی در دل بهای تمام شده محصول شما است اما ضایعات غیر عادی را میتوان در هنگام شناسایی به هزینه برد
هنگام فروش ضایعات یا درآمد شناسایی میکنید یا از بها کسر میکنید و نیز برای قیمت گذاری نیاز به افراد کارآزموده دارید چرا که قیمتگذاری آنها کار بسیار سختی است .

حسابداری

ثبت نام و ادامه این بحث در انجمن حسابداری

اتلاف :

1- افت : کاهش نامحسوس محصول در فرایند تولید . مانند تبخیر در تولید برخی محصولات

2- زایدات : ریزش مواد . یعنی جنس آن از مواد است مانند براده آهن - شکل مواد را دارد و شما آنرا در ساختار محصول لحاظ میکنید 

3- ضایعات : شکل محصول را دارد ولی قابل اصلاح یا دوباره کاری نیست 

4- : آحاد دوباره کاری : قابل اصلاح است 

ضایعات :  
الف : یکنواخت : بطور یکنواخت در فرایند تولید شما رخ میدهد و تنها در پایان پروسه تولید برای شماقابل شناسایی است 

ب-  گسسته : ضایعاتی که میتوان آنها را در مقطعی از تولید شناسایی و تفکیک کرد ( نقاط بازرسی) 

ضایعات یکنواخت 
1- عادی 
2- غیر عادی 

ضایعات گسسته :
1- عادی
2- غیر عادی 

ضایعات عادی : ضایعاتی است که وقوع آن در فرایند تولید قابل انتظار است . بعبارتی ضایعات عادی قابل پیش بینی است ولی غیر قابل پیشگیری است 

بهای تمام شده ضایعات عادی بر روی محصولات تولیدی سرشکن میشود و چنانچه این ضایعات قابل فروش باشد خالص فروش آن از بهای تمام شده محصولات کسر میشود ( ترجیحا از مواد اولیه )

ضایعات غیر عادی : وقوع آن در فرایند تولید قابل انتظار نیست یعنی غیر قابل پیش بینی است ولی قابل پیشگیری است 

بهای تمام شده ضایعات عادی باید جدا از محصولات تولیدی محاسبه شده و پس ز کسر از قیمت فروش آن بعنوان زیان ضایعات غیر عادی ثبت شود 


ضایعات یکنواخت عادی : 

این ضایعات در محاسبه معدل آحاد لحاظ نمیشود و بطور خودکار روی کالای ساخته شده و درجریان ساخت آخر دوره سرشکن میشود 

ضایعات یکنواخت غیر عادی : 

این ضایعات با ضریب 100درصد از بابت همه عوامل تولید به معادل آحاد اضافه شده و بهای تمام شده آن محاسبه و بعنوان زیان ضایعات ثبت میشود 

ضایعات گسسته عادی : 

بهای تمام شده ضایعات گسسته عادی روی کالاهایی که از مقطع بازرسی عبور کرده اند سرشکن میشود . یک قاعده کلی : ضایعات گسسته عادی ابتدای خط تولید در معادل آحاد 

لحاظ نمیشود و ضایعات گسسته عادی آخر خط تولید با ضریب 100درصد در معادل آحاد منظور شده و بهای تمام شده آن محاسبه و بر روی کالاهای تکمیل شده و ضایعات غیر عادی 

انتهای فرایند تولید سرشکن میشود 

در این خصوص دو روش وجود دارد 

اول : این ضایعات را در معادل آحاد لحاظ نکنیم 

دوم : به یکی ز روشهای زیر عمل کنیم 


         انتهای فرآیند                                                                                                      ابتدای فرایند 
                /-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
     ضایعات عادی                                                                                                         ضایعات عادی 

           در معادل آحاد لحاظ کرده و  بهای تمام شده
           آن را محاسبه کرده و به کالای تکمیل شده 
          و ضایعات غیرعادی انتهای فرایند سرشکن شود 


                                                                                                                                                                                          
               انتها                                                                  نقطه بازرسی                          ابتدا
                /----------------------------درجریان ساخت ---------------------------/--------------------------------------/
                                                                                         ضایعات عادی 
                                          در معادل آحاد لحاظ نمیشود 

                                                                                 
           انتهای فرآیند                          ایستگاه تشخیص                                     ابتدای فرایند 
                /--------------------------------------------/----------------درجریان ساخت ----------------------/
                                                      ضایعات عادی 

                                                                                             در معادل آخاد لحاظ میشود 
                                                                                                  بهای تمام شده آن محاسبه 
                                                                                              وروی کالای تکمیل شده سرشکن میشود 


ضایعات گسسته غیر عادی : 

بطور کلی در معادل آحاد لحاظ میشود و بهای تمام شده آن محاسبه و پس از کسر قیمت فروش بغنوان زیان ضایعات منظور میشود 

کلیک ها: 196

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی