سند

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
سند

تعریف سند

سند نوشته ای است كه در مقام دعوی يا دفاع قابل استناد باشد. قراردادهای بين بانكها و مشتريان آنها اسنادي هستند كه از وقوع يك يا چند عقد بين بانك و مشتری حكايت ميكنند و شرايط عقود واقع شده در آنها درج گرديده و چنانچه بانک بخواهد عليه مشتری اقامه دعوی كند يا بر مشتری ادعایی داشته باشد، ميتواند به آنها استناد كند و هر گاه مشتری عليه بانک اقامه دعوی كند يا ادعایی بنمايد، قرارداد مربوط ميتواند مستند دفاع بانک در برابر مشتری باشد .

کلیک ها: 297

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی