حساب درگير

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
حساب درگير

حساب درگير و تبصره ها

حساب درگیر مختص به افرادی است كه چكهای صادره آنها به علت بلامحل بودن (کسر موجودی) برگشت شده و صحت امضا مشتری گواهی شده است.

رفع سوء اثر از صاحبان درگير حساب

تبصره - در صورتيكه صاحب حساب درگیر ظرف  مدت 10 روز از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت پرداخت، حسن نيت خود را به يكي از طرق ذيل تأمين نمايد:

الف - وجه چك برگشتي از حساب جاري صادر كننده توسط بانك پرداخت شده باشد

ب - لاشه چک به بانک ارائه گردد

پ - رضايتنامه از ذينفع چك ارائه شود، ضمناً مشخصات مندرج در رضايتنامه دارنده چك بايد با مشخصات موجود در گواهينامه عدم پرداخت چك مطابقت كامل داشته و امضاي آن توسط دفاتر اسناد رسمي گواهي شود. مضافاً رضايتنامه هاي عادي به هيچ وجه قابل قبول نميباشد .

ت - در صورتيكه صادر كننده چک قادر به ارائه لاشه چك و يا رضايت نامه ذينفع ( كسي كه گواهينامه عدم پرداخت چك به نام وي صادر شده ) به بانک نباشد و در صورتي كه:

 1.  حساب جاري مشتري نزد شعبه مفتوح باشد .
 2. حساب جاري مشتري توسط مراجع قضايي مسدود نشده باشد .
 3. حساب جاري مشتري توسط مراجع قضايي مسدود نشده باشد .
 4. چكهاي مطروحه مورد دعوي نبوده و در مراجع ذيصلاح قضايي براي رسيدگي مطرح نباشد .

بانك محال عليه پس از ارسال گزارش كتبي مراتب فوق به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ميتواند دسته چك جديدي در اختيار مشتري قرار دهد.
در اين مرحله نيز ضروري است، اسامي اين قبيل حسابها به ساير شعب آن بانك اعلام شوند .

توجه: دارنده حساب ميتواند معادل وجه چك يا چكهاي برگشتي را به حساب جاري خود واريز و از شعبه كتباً درخواست كند كه مبالغ واريزي مورد بحث، براي پرداخت وجه چك يا چكهاي برگشتي نزد شعبه مسدود بوده و تا تعيين تكليف قطعي آنها و يا حداقل به مدت 24 ماه تحت هر عنوان قابل برداشت نميباشد شعبه ضمن تأييد مراتب فوق تصوير سند واريز وجه را به انضمام تقاضاي كتبي مشتري (دارنده حساب) جهت رفع سوء اثر از طريق اداره اطلاعات اعتباري به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مينمايد

حساب درگير و تبصره های

کلیک ها: 270

تماس با ما

 • ایران:
  028 2630 0933
 • E-Mail:

  Meta Mail

 • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی