حسابهای پرداختنی

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
حسابهای پرداختنی

تعریف حسابهای پرداختنی

اصطلاح حساب های پرداختنی به بدهی های ناشی از خرید کالا و خدمات ، در جریان عادی تجارت گفته می شود . که شامل ، خرید نسیه کالا ، مواد اولیه ، دارایی های ثابت و اثاثه اداری است .

ماهیت بدهی های بهره دار

مهمترین مشکل حسابرسان در بررسی بدهی‌ها ، کمتر از واقع نشان داده شدن یا حتی از قلم افتادگی بدهی‌ هاست . کمتر از واقع نشان دادن بدهی‌ها به اندازه بیش از واقع نشان دادن دارایی‌ها ، وضع مالی شرکت را بهتر نشان می‌دهد و تخلف‌ها را می‌پوشاند .

کمتر از واقع نشان دادن بدهی‌ها معمولاً با کمتر از واقع نشان دادن هزینه‌ها و بیش از واقع نشان دادن سود خالص همراه است . بنابر این روش‌های حسابرسی بدهی‌ها باید به گونه ای طراحی شوند ، که کامل بودن بدهی‌های ثبت شده را آشکار سازد .

  روش‌های کشف کمتر از واقع نشان دادن بدهی‌ها متفاوت از روش‌های حسابرسی برای کشف بیش از واقع نشان داده شدن دارایی‌هاست . بیش از واقع نشان دادن دارایی‌ها معمولاً با یک ثبت نادرست در مدارک حسابداری همراه است . برعکس کمتر از واقع نشان دادن یک بدهی عموماً با ثبت نکردن معامله ای صورت می گیرد که بدهی را به وجود آورده است . کشف یک ثبت از قلم افتاده ، به مراتب مشکل‌تر از کشف یک ثبت جعلی می باشد . حسابرسان از مدت ها پیش تشخیص داده‌اند که پیچیده‌ترین تخلف ، تقلبی است که با ثبت نکردن معاملات بوجود می آید …

اهداف حسابرسان از رسیدگی به حساب های پرداختنی

 1. کفایت سیستم کنترل داخلی حساب های پرداختنی و چرخه خرید و پرداخت ها .
 2. اعتبار حساب های پرداختنی ثبت شده . (رخداد و تعهد)
 3. ثبت دفاتر بودن تمام حساب های پرداختنی . (کامل بودن)
 4. صحت محاسبات ریاضی جداول پشتوانه حساب های پرداختنی و انطباق آن ها با حساب های دفتر کل .( صحت محاسبات ریاضی)
 5. درستی ارزشیابی حساب های پرداختنی .
 6. کفایت افشاء و چگونگی ارائه پرداختی ها در صورت های مالی .

حسابداری

ثبت نام و ادامه این بحث در انجمن حسابداری

سیستم کنترل داخلی حساب های پرداختنی

 • الف) دایره انبار یا دایره کنترل موجودی‌ها ، درخواست خریدی را تهیه و تصویب می کند .
 • ب) درخواست خرید برای دایره خرید ارسال می شود .
 • ج) نسخه ای از این درخواست خرید به ترتیب شماره در دایره تهیه کننده ، بایگانی می گردد .
 • د) مدارک بایگانی شده در مرحله قبل ، با سفارش خرید تنظیم شده و نهایتاً گزارش دریافت کالا مطابقت داده می شود .
 • ه) دایره خرید با دریافت درخواست خرید لزوم سفارش دادن مواد و کالای درخواستی را تعیین می‌کند .
 • و) پس از کسب مجوز خرید ، تدارکات (دایره خرید) فروشنده مناسب را با توجه به قیمت اعلامی توسط آن ها انتخاب می کند .
 • ز) کنترلی که انتظار می رود حسابرسان در یک دایره حساب پرداختنی مناسب با آن روبه رو شوند ، مطابقت ماهانه جزئیات حساب های پرداختنی ( یا برگه های پرداختنی ) ، با حساب کنترل بستانکاران در دفتر کل است .

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

   هدف از حساب و موارد ثبت:

   هدف از حساب     :  این حساب میزان بدههیای کوتاه مدت شرکت که در هیچ یک از طبقات بدهیهای جاری قابل طبقه بندی نمیباشد را نشان میدهد.

   موارد ثبت          :  مبالغ مربوط به تعهدات شرکت و سفته و برواتی که برمبنای آن واحد تجاری متعهد به پرداخت مبالغی مشخص در زمانهای معین طی سال مالی آتی است و همچنین تسویه تعهدات مذکور این حساب مورد ثبت قرار می گیرد

   اقلام مندرج و حسابهای متقابل

                   اقلام قابل درج در این حساب بشرح زیر میباشند :

                  بستانکار :  مبالغ مربوط به تعهدات کوتاه مدت شرکت به اشخاص ثالث اسناد پرداختنی غیر تجاری کوتاه مدت وصول وجه نقد به  نیابت از طرف اشخاص ثالث و دریافت وجه به عنوان تضمین حسن انجام کار و همچنین سایر حسابهای سپرده های پرداختنی و ذخائر هزینه های پرداختنی در این حساب بستانکار و حساب موجودی نقد یا حسب مورد سایر حسابها بدهکار می گردد.

                   بدهکار  :  مبالغ مربوط به واریز تعهدات استرداد وجوه دریافتی بابت سپرده در این حساب بدهکار و حساب موجودی نقد یا حسب   مورد سایر حسابها بستانکار می گردد .

   سایر نکات :

1-   در خصوص خرید مواد و کالا و خدمات غیر تجاری بشرحی که در تعریف مربوط به حسابها و اسناد پراختنی تجاری آمده است عمل می گردد با این تفاوت که حسابهای مورد ثبت در سطح کل و معین متفاوت است.
2-   سایر حسابها و اسناد پرداختنی ارزی بایستی در پایان هر سال مالی بر اساس نرخ رسمی ارز مربوطه تسعیر و سود و زیان حاصل در حساب اندوخته سود و زیان تسعیر نرخ ارز منظور شود.


حسابهای دریافتنی تجاری

هدف از حساب و موارد ثبت:
   هدف از  حساب     :  این حســاب میـــزان مطالبات شرکت نمونه با سررسید های کوتاه مدت که از فروش اعتباری کالا یا خدمات مرتبط با  
                              فعالیت اصلی شرکت, حاصل میگردد را نشان میدهد .
    مــوارد ثـبـت        :  بهنگام  فروش کالا و ارائه خدمات ,   دریافت اسناد از مشتریان در خصوص تسویه بدهی وهمچنین دریافت  وجوه نقد از 
                              آنان  ,  این حساب  مورد  ثبت  قرار میگیرد .

    اقلام مندرج و حسابهای متقابل :
                   اقلام قابل درج در این حساب بشرح زیر میباشند :
                   بدهکار   :  مبالغ مرتبط با فروش کالاو خدمات به مشتریان ( مرتبط با فعالیت اصلی شرکت ) به صورت نسیه, دراین حساب 
                                 بدهکار و متقابلا" حسابهای "  فروش کالا " بستانکارمیگردد .
    
                بستانکار    :  مبالغ واریزی توسط مشتریان یااسناد دریافتنی از آنان جهت   تسویه بدهی  , این حساب  بستانکار و متقابلا"  حسابهای    
                                  " موجودی نقد " و " اسناد دریافتنی تجاری "  حسب مورد بدهکار میگردند .

    سایر نکات :
1-   سررسید حسابها و اسناد دریافتنی تجاری طی سال مالی آتی است .چنانچه انتظار نرود وجه " حسابها و اسناد دریافتنی تجاری " طی چرخه عملیات عادی شرکت یا یک سال (هرکدام طولانی تر باشد ) وصول گردد , بایستی مبالغ با اینگونه حسابها و اسناد دریافتنی تجاری از این حساب خارج و در سر فصل حسابهای تجاری بلند مدت طبقه بندی گردد .
2-   در خصوص ایجاد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و سوخت مطالبات توضیحات لازم در تعریف حساب " ذخیره مطالبات مشکوک الوصول"  آمده است .

3-   از آنجا که تهیه " صورت جریان وجوه نقد " به روش مستقیم مستلزم طبقه بندی صحیح " حسابها و اسناد دریافتنی تجاری " می باشد بنابر این بایستی کلیه مطالبات مرتبط با عملیات اصلی شرکت به صورت دقیق شناسائی و در حساب مذکور انعکاس یابد.
4-   حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ارزی بایستی در پایان سال مالی بر اساس نرخ تسعیر ارز مربوطه محاسبه و تفاوت رقم انعکاس یافته در حسابها و رقم قابل انعکاس در حسابها به حساب اندوخته سود و زیان تسعیر نرخ ارز منظور شود.

چارت حسابهای پرداختنی بین المللی

چارت حسابهای پرداختنی بین المللی

منابع : انجمن حسابداری ایران - موسسه حسابداری ترازپردازان طاها

کلیک ها: 166

تماس با ما

 • ایران:
  028 2630 0933
 • E-Mail:

  Meta Mail

 • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی