حسابداری تصفیه

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
حسابداری تصفیه

درباره حسابداری تصفیه

چنانچه هیئت تصفیه نسبت به وصول و فروش دارائیها به صورت تدریجی اقدام نماید یک حساب سود یا زیان تصفیه در دفاتر افتتاح شده به تدریج که دارائیهای غیر نقد وصول یا فروخته می شود حساب بانک معادل وجوه دریافتی بدهکار، ارزش دفتری دارائیها ی غیر نقد بستانکار، تفاوت بین مبلغ وصولی و دفتری دارائیهای وصول و فروخته شده به حساب سود یا زیان تصفیه منظور می شود.

افتتاح حساب سود و زیان تصفیه

ماهیت این حساب به گونه ایی است همواره رویدادهای تصفیه ما به التفاوت ارزش دفتری اقلام ترازنامه و ارزش تصفیه (ارزش فروش زمام تصفیه) آنها به این حساب منتقل میشود

حسابداری تصفیه, Accounting in liquidation

تبدیل دارایی های غیر نقد به وجه نقد

رویه کلی تصفیه بدین شرح است که بایستی ابتدا کلیه دارایی های شرکت از طریق فروش یا وصول مطالبات به وجه نقد تبدیل گردد. طی این مراحل در زمان فروش هریک از اقلام دارایی حساب وجوه نقد معادل بهای تمام شده بستانکار گردیده و مابه التفاوت به حساب سود و زیان تصفیه انتقال میابد. بدهیی است که با بستن یک حساب دارایی بایستی همه حساب های وابسته به آن بسته شود . به عنوان نمونه در زمان فروش یک دارایی استهلاک پذیر مانده حساب استهلاک انباشته نیز در ثبت مورد نظر از طریق بدهکار شدن صفر می گردد و آنگاه مابه التفاوت ارزش فروش و ارزش دارایی (بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته) به حساب سود و زیان تصفیه بدهکار و چنانچه بیش از ارزش دفتری به فروش برسد حساب سود و زیان تصفیه بستانکار میشود . حساب دارایی های غیر نقد مختلف را بسته و مانده های آنها را به حساب تصفیه انتقال می دهیم همچنین ذخائر مربوطه را نیز به حساب تصفیه منظور می نماییم بنابراین حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصل و سایر ذخائر استهلاک را بدهکار و حساب مختلف دارایی ها را بستانکار می کنیم . ماوالتفاوت که خالص دفتری دارایی ها میباشد به حساب تصفیه بدهکار میشود بدین ترتیب که حساب دارایی ها و ذخائر مختلف بسته میشوند. 

باز پرداخت بدهی ها از محل نقدینگی

بر طبق قانون تجارت آن قسمت از دارایی وجوه نقدی که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم میشود. به شرط آنکه حقوق بستانکاران منظور گردیده و معادل دیونی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است موضوع شده باشد.

مانده حساب سود یا زیان تصفیه

مانده حساب سود یا زیان تصفیه به نسبت، به حساب سرمایه سهام انتقال و معادل ارزش دفتری هر سهم به دارندگان آن وجوه نقد پرداخت می گردد.

ارائه ترازنامه، حساب سود و زیان عملیات و صورتحساب دریافتها و پرداختها

مطابق قانون تجارت مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است ،مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی را با شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کرده،صورت اموال منقول و غیرمنقول و ترازنامه و صورت سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارش حاکی از اعمالی که ات آن موقع انجام داده اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم نماید . بدین منظور در تاریخ آخرین مجمع عمومی آمده است یا پایان دوره مالی (به شرط عدم اتمام عملیات تصفیه) این موارد به مجمع عمومی ارائه گردد.

  • الف:ترازنامه(شامل حساب های باقیمانده که هنوز بسته نشده اند)
  • ب:حساب سود و زیان عملیات تصفیه
  • ج:صورت حساب دریافت هاو پرداختها

حسابداری

ثبت نام و ادامه این بحث در انجمن حسابداری

پرداخت به اعضا

مطابق قانون تجارت ((پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کلیه دیون دارایی های شرکت بدواً برای بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران مصرف خواهد رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که در اساسنامه چیزی بیان نشده باشد، به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد )) همان طور که از متن قانون بر می آید به صاحبان سهام معدل ارزش دفتری سهامشان وجه پرداخت میشود همزمان سهام ایشان باطل میگردد

تودیع وجوه باقیمانده در پایان عملیات تصفیه نزد بانک

تا پایان عملیات تصفیه ممکن است تعدادی از بستانکاران و سهامدارن جهت دریافت مطالبات خود مراجعه نکنند.به موجب قانون پس از اعللام خاتمه تصفیه (به اداره ثبت شرکتها) مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است ،در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی که حقوق خود را دریافت نکرده اند، نیز به آن بانک تسلیم نمایند و مراتب را طی آگهی به اطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند . پس از انقضا ده سال از انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ که از وجوه که از وجوه در بانک باقی مانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد

مثال برای حسابداری تصفیه

مثال – ترازنامه شرکت تعاونی الف در ۲۹/۱۲/۸۷ به شرح زیر است:

وجه نقد ۱۵۰۰ ریال – ح دریافتنی ۵۲۰۰ ریال – ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ۲۰۰ ریال – موجودی کالا ۴۰۰۰ ریال – ساختمان ۳۰۰۰ ریال- استهلاک انباشته ۱۰۰۰ ریال – وسایط نقلیه ۲۵۰۰ ریال – استهلاک انباشته ۵۰۰ ریال – ح پرداختنی ۳۵۰۰ ریال – تسهیلات بلند مدت پرداختنی ۲۰۰۰ ریال – سرمایه ۴۰۰۰ ریال- اندوخته قانونی ۱۰۰۰ ریال – سایر اندوخته ها ۱۵۰۰ ریال – سود انباشته ۲۵۰۰ ریال

طبق رعایت کلیه موارد قانونی انحلال شرکت با اکثریت آراء به تصویب رسیده، عملیات تصفیه به شرح زیر است:

۱- وصول کل مطالبات به مبلغ ۵۱۰۰ ریال

۲- کل موجودی کالا به مبلغ ۴۵۰۰ ریال فروخته شد

۳- ساختمان به مبلغ ۳۵۰۰ ریال به فروش رسید

۴- وسایط نقلیه به مبلغ ۱۲۰۰ ریال به فروش رسید

۵- بدهیها به کسر ۳۲۰۰ ریال (ح پرداختنی) پرداخت گردید

۶- تسهیلات بلند مدت به علاوه بهره (سود تضمین شده) ثبت نشده جمعاً به مبلغ ۲۱۰۰ ریال تسویه گردید

۷- هزینه های تصفیه بالغ بر ۸۰۰ ریال پرداخت گردید

۸- مبلغ ۴۰۰ ریال بابت بازخرید کارکنان پرداخت گردید

ثبت های مربوط به تصفیه به قرار زیر است:

۱- وجوه نقد ۵۱۰۰

ذخیره م م ۲۰۰

(مطالبات مشکوک الوصول)

ح دریافتنی ۵۲۰۰

سود یا زیان تصفیه ۱۰۰

وصول کل مطا لبات به مبلغ ۵۱۰۰ ریال

 

۲- وجوه نقد ۴۵۰۰

موجودی کالا ۴۰۰۰

سود و زیان تصفیه ۵۰۰

فروش کل موجودی کالا به مبلغ ۴۵۰۰ ریال

 

۳- وجوه نقد ۳۵۰۰

استهلاک انباشته ساختمان ۱۰۰۰

ساختمان ۳۰۰۰

سود یا زیان تصفیه ۱۵۰۰

فروش ساختمان به مبلغ ۳۵۰۰ ریال

۴- وجوه نقد ۱۲۰۰

استهلاک انباشته وسایط نقلیه ۵۰۰

سود یا زیان تصفیه ۸۰۰

وسایط نقلیه ۲۵۰۰

فروش وسایط نقلیه به مبلغ ۱۲۰۰ ریال

۵- ح پرداختنی ۳۵۰۰

وجوه نقد ۳۲۰۰

سود یا زیان تصفیه ۳۰۰

پرداخت بدهیها به کسر ۳۲۰۰ ریال

 

۶- تسهیلات بلند مدت پرداختنی ۲۰۰۰

سود یا زیان تصفیه ۱۰۰

وجوه نقد ۲۱۰۰

تسویه تسهیلات بلند مدت بعلاوه بهره ثبت نشده جمعاً به مبلغ ۲۱۰۰ ریال

 

۷- سود یا زیان تصفیه ۸۰۰

وجوه نقد ۸۰۰

پرداخت هزینه های تصفیه بالغ بر ۸۰۰ ریال

 

۸- سود یا زیان تصفیه ۴۰۰

وجوه نقد ۴۰۰

پرداخت مبلغ ۴۰۰ ریال بابت باز خرید کارکنان

۹- اندوخته قانونی ۱۰۰۰

سایر اندوخته ها ۱۵۰۰

سود انباشته ۲۵۰۰

سود یا زیان تصفیه ۵۰۰۰

 

۱۰- سود یا زیان تصفیه ۵۳۰۰

سرمایه ۵۳۰۰

 

۱۱- سرمایه ۹۳۰۰

کلیک ها: 152

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی