تغییرات حسابداری

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
تغییرات حسابداری

انواع تغییرات در حسابداری

این مبحث پایه ای و مهم حسابداری را می توان به سه گروه طبقه بندی کرد که در ذیل به آن اشاره می کنیم.

تغییرات حسابداری, Accounting changes

1-  تغییر در اصول حسابداری

این تغییر به دو شكل انجام می گیرد:

الف) این تغییر ممکن است ناشی از بکارگیری یکی از اصول مورد قبول حسابداری یا روشهای کاربرد آن باشد که با اصل یا روش حسابداری به کار برده شده در تهیه صورتهای مالی دوره های گذشته متفاوت است.

مثال: ارائه یک اصل جدید حسابداری توسط انجمن های حرفه ای ذیصلاح و الزام به استفاده از آن

 

ب) چون اصطلاح اصول حسابداری شامل روشهای مختلف کاربرد اصول مزبور نیز می باشد، بنابراین تغییر در روشهای کاربرد اصول نیز تغییر در اصول حسابداری محسوب می شود.

مثال: تغییر در روش ارزشیابی موجودیها (تغییر از LIFO به FIFO)

یا تغییر در روش محاسبه استهلاک (از روش مستقیم به روش نزولی)

2- تغییر در برآوردهای حسابداری

این تغییر در زمانی باید انجام شود که برآوردهایی که می خواهیم جایگزین برآوردهای قبلی کنیم اطلاعات مفید تر و بهتری در ارتباط با نتیجه احتمالي رویدادهای آتی ارائه می دهند.

مثال : تغيير در برآورد عمر مفید و ارزش اسقاط اموال، ماشین آلات و تجهیزات

تغییر در برآورد میزان قابل بازیافت از منابع و ذخائر طبیعی

3- تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر


زمانی صورت می گیرد که صورتهای مالی ارائه شده در دوره جاری از نظر شخصیت حسابداری با صورتهای مالی ارائه شده در دوره جاری از نظر شخصیت حسابداری با صورتهای مالی ارائه شده در دوره های قبل ماهیتا متفاوت باشد.

مثال: ترکیب دو واحد تجاری به روش اتحاد منافع و عدم انعکاس این تغییر در صورتهای مالی

حسابداری

ثبت نام و ادامه این بحث در انجمن حسابداری

تغییر روش حسابداری و تغییر برآورد

قابلیت مقایسه یکی از ویژگیهای مهم و لازمی است که صورتهای مالی باید آنرا دارا باشند این ویژگی به استفاده کنندگان از صورتهای مالی کمک می نماید که بتوانند با مقایسه روند فعلی شرکت با روند قبلی تصمیمات مناسب وصحیحی اتخاذ نمایند بنابراین تهیه کنندگان صورتهای مالی جهت حفظ این ویژگی ناگزیرند در تهیه صورتهای مالی اصل دیگری تحت عنوان اصل ثبات رویه را رعایت نمایند به عبارت دیگر تهیه کنندگان صورتهای مالی برای تهیه صورتهای مالی سال جاری خود باید همان اصول ، مبانی و روشهائی که در تهیه صورتهای مالی سال قبل بکار برده اند را بکار گیرند تا با رعایت اصل ثبات رویه و یکنواختی امکان قابلیت مقایسه را برای استفاده کنندگان از این صورتها را فراهم نمایند.

اما یکی از سوالات وموضوعات فراروی تهیه کنندگان این است که اگر در دوره فعالیت موسسه یا شرکت وبر اثر گذشت زمان اطلاعات جدیدی بدست آید که مدیریت شرکت ناگزیر شود روش حسابداری خود که برای دارائی ، بدهیها ، درآمد ، هزینه ویا سایر حسابهای موسسه وشرکت استفاده می نموده را تغییر دهد یا متوجه شود که در محاسبات خویش اشتباه نموده ویا حتی با بدست آمدن اطلاعات جدید ناگزیر شود برآوردهای صورت گرفته که در حسابهای خویش اعمال نموده را اصلاح نمایدپس در این صورت جهت حفظ ویژگی قابلیت مقایسه وکمک به استفاده کنندگان چه اقدامی را باید انجام دهد و برخورد حسابرس با این موضوع چگونه باید باشد ؟


در این خصوص استاندارد حسابداری شماره 6 ایران این تغییرات را به سه بخش کلی تغییر روش حسابداری ، اصلاح اشتباه و تغییر برآورد تقسیم نموده وسپس بیان می نماید: " که اثر تغییر روش حسابداری واصلاح اشتباه باید بعنوان اثر انباشته در صورت سود وزیان جامع آورده شود مضافا به اینکه صورتهای مالی دوره قبل نیز با توجه به روش جدید اصلاح وارائه مجدد گرددودر خصوص تغییر در برآورد باید اثر آن در صورت سودو زیان سال جاری منعکسگردیده ونیازی به اصلاح وارائه مجدد صورتهای مالی دوره قبل نمی باشد. در خصوص تغییر روشهای حسابداری بند 76 استاندارد حسابداری شماره یک پاره ای از این تغییرات را بیان نموده وهمچنین بند 41 استاندارد شماره 6 موارد منجر به اصلاح حساب را قید نموده است.
با توجه به مطالب مطروحه فوق اگر این سوال مطرح شود که برخورد تهیه کنندگان صورتهای مالی در هنگام تغییر روش استهلاک ( مثلا روش استهلاک خط مستقیم به روش نزولی) چه خواهد بود؟


مطمئنا عده ای در وهله اول پاسخ خواهند داد که این تغییر یک تغییر روش حسابداری است وتکلیف آن مشخص است .
اما در این خصوص باید بگوئیم تا قبل از تدوین استانداردهای حسابداری ایران تغییر روش استهلاک یک تغییر روش حسابداری محسوب میشد ودلیل آن نیزپاسخی است که کمیته فنی سازمان حسابرسی ( مرجع تدوین استانداردهای حسابداری در ایران) طی صورتجلسه شماره یک خود در تاریخ ۱۳۶۸/07/۲۳ منتشر واعلام نموده است بر اساس نظر یاد شده" اگر روش محاسبه استهلاک تغییر نماید این تغییر یک تغییر روش محسوب میگردد وبنابراین باید آثار انباشته حاصل از این تغییر در صورت سود وزیان جامع منعکس
وصورتهای مالی دوره قبل نیز اصلاح وارائه مجددگردد واگر روش استهلاک تغییر ننماید لیکن نرخ استهلاک ( بدلیل تغییر برآورد در عمر مفید یا ارزش اسقاط) تغییر نماید این تغییر یک تغییر برآورد بوده ولذا اثرآن فقط در صورت سود وزیان دوره تغییر منعکس ونیازی به اصلاح وارائه صورتهای مالی دوره قبل نمی باشد.


همچنین کمیته مذکور معتقد است اگر تغییر نرخ استهلاک وتغییر روش استهلاک توام صورت پذیرد این تغییرات بعنوان تغییر برآورد تلقی خواهد شد ."
پس در اینجا ملاحظه می کنیم که پاسخ کاملا منطبق بر استانداردهای تدوین شده حسابداری می باشد اما با مطالعه بند های 62 و 82 استاندارد حسابداری شماره 11که از تاریخ 1/1/1380 نیز لازم الاجرا گردیده متوجه می شویم تغییر روش استهلاک وتغییر نرخ هردو بعنوان تغییر برآورد محسوب میشوند واساسا برخورد با تغییر روش استهلاک را بعنوان تغییرروش قلمداد نمی نمایند واین بعنوان یک استثناء محسوب میگردد.

منابع : pshomal2.blogfa و rashtiani.persianblog

کلیک ها: 165

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی