تعهد

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
تعهد

تعریف تعهد

در لغت به معنی به عهده گرفتن، خود را مديون و موظف كردن آمده است، در اصطلاح حقوقی، تعهد عبارت است از به عهده گرفتن انجام يا ترك عملي در برابر دیگری، به عبارت ديگر، تعهد رابطه حقوقی است كه به شخص توانایی مي دهد كه از شخص ديگري مالی را مطالبه و يا انجام يا امتناع از امری را تقاضا كند.

متعهد له

بنابراين تعهد برای متعهد، ايجاد دين و تكليف مينمايد و براي متعهد له، ايجاد حق مي كند. شخصي را كه انجام يا ترك عمل را به عهده ميگيرد " متعهد " و شخصي كه تعهد به سود او به عهده گرفته مي شود (متعهد  له) و مورد تعهد  (موضوع تعهد ) گفته مي شود. امری را كه ايجاد تعهد مي نمايد، منشا تعهد يا سبب ايجاد تعهد گويند كه ممكن است عقد يا ايقاع باشد.

کلیک ها: 366

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی