ايقاع

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
ايقاع

ايقاع به چه معناست ؟

در لغت به معني واقع ساختن و تحقق بخشيدن آمده است، در اصطلاح حقوقی، ايقاع عمل حقوقي یک طرفه است كه با يك اراده انجام مي شود مثل ابراء (يعني صرفنظر كردن طلبكار از حق خود) و اعراض از مالكيت.

در برابر تعريف عقد كه اثر حقوقي مطلوب آن نتيجه تراضي است و با یک اراده تحقق نمي يابد، ايقاع با اراده یک طرف و بدون آنكه محتاج به موافقت طرف ديگر باشد واقع و حقي را ايجاد و يا اسقاط مي نمايد. به عبارت ديگر اراده دومی در ايجاد ايقاع دخالت ندارد براي مثال ابراء با اراده طلبكار انجام مي شود و سقوط حق به رضاي بدهكار احتياج ندارد و فسخ قرارداد تنها با كسي است كه به حكم قانون يا قرارداد چنين اختياري دارد.

کلیک ها: 373

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی