اشخاص

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
اشخاص

اشخاص و انواع اشخاص حقیقی و حقوقی

در حقوق، حق و تكليف فقط راجع به اشخاص است اشخاص بر دو قسم اند: الف)اشخاص حقیقی: همان انسانها هستند كه هنگام متولد شدن داراي حقوقي ميشوند كه با مرگ آنها خاتمه مييابد . ب) اشخاص حقوقی : – اجتماع عده اي از افراد انسان يا تمركز اموال به منظور انجام مقاصد خاص، اعم از انتفاعي يا غير انتفاعي است مانند موسسات دولتي، شركتهاي تجارتي، شهرداريها، انجمنها، سازمانها و بنگاهها

اشخاص حقیقی و حقوقی:

بنابر تعريف مذكور اشخاص حقوقي يا به موجب قانون خاص (حقوق عمومي) بوجود ميآيند و يا با رعايت مقررات عمومي (حقوق خصوصي) از قبيل قانون ثبت شركتهاي تجارتي و يا آييننامه ثبت انجمنها و موسسات غير تجارتي تشكيل ميشوند و قانون براي آنان شخصيت حقوقي و اهليت مدني قائل است .

ماده 583 قانون تجارت - كليه شركتهاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند . ماده 584 قانون تجارت - تشكيلات و موسساتي كه براي مقاصد غير تجاري تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهد كرد، شخصيت حقوقي پيدا ميكنند.

بر طبق ماده 21 قانون مذكور: شركتهاي تجاري بر هفت قسم است:

1-شركتهاي سهامي .
2- شركت با مسئوليت محدود .
3- شركت تضامني .
4- شركت مختلط غير سهامي .
5- شركت مختلط سهامي .
6- شركت نسبي .
7 شركت تعاوني توليد و مصرف

ماده 588 قانون تجارت – شخص حقوقي ميتواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت و بنوت و امثال ذلك .

اشخاص حقوقي:

اشخاص حقوقي كه از اجتماع اشخاص حقيقي و تحت شرايطي خاص به وجود ميآيند و به ثبت ميرسند داراي شخصيت مدني مستقل و منفك از ايجاد كنندگان آن ميباشند، ممكن است سالهاي متمادي پس از فوت موسسين آن به حيات بازرگاني و اقتصادي و سياسي خود ادامه دهند. آنها مانند اشخاص حقيقي داراي نام خاصي هستند كه ديگران نميتوانند آن نام را اختيار كنند.

پس اشخاص حقوقي موسسات يا شركتهايي هستند كه بر طبق ماده 588 قانون تجارت: ... " ميتواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال ذالك " يعني ميتوانند داراي حقوق و تكاليف اشخاص طبيعي و حقيقي باشند (اهليت قانوني) ولي تا زماني كه به ثبت نرسيدهاند، شخصيت حقوقي پيدا نميكنند . ماده 195 . ق . ت - " ثبت كليه شركتهاي مذكور در اين قانون ( قانون تجارت) الزامي و تابع جميع مقررات قانون ثبت شركتها ست "

کلیک ها: 1023

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی