Citron

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
Citron

لیمو (کلملت مترادف : citron, citronträd, citrongult, citronfärg, nolla, dumhuvud )

ترجمه انگلیسی : lemon

کلیک ها: 102

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی