دیکشنری آنلاین زبان سوئدی

اولین مترجم لغات سوئدی به فارسی و فارسی به سوئدی

دیکشنری متا برای افراد مبتدی طراحی شده و کلمات پایه ایی سوئدی در اینجا موجود می باشد.

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
Adjö - Hejdå

خدانگهدار - خداحافظ

کلیک ها: 111
Adress

آدرس

کلیک ها: 79
Advokat

وکیل دادگستری Advokat - مشاور امور حقوقی

کلیک ها: 130
Ägnar

اختصاص دادن

ägnar, ägnade, ägnat, ägna

کلیک ها: 123
Åka

رفتن - سواره رفتن - بیشتر منظور با اتومبیل یا اتوبوس یا قطار می باشد ( کلمات مترادف : , åka )

کلیک ها: 160
Åklagare

دادستان

åklagare, åklagaren, åklagare, åklagarna

مترادف: riksåklagare, دادستان کل

کلیک ها: 99
Aktie

سهم (کلمات مترادف :  Aktie, andel, del, anpart, lott, arvslott)

کلیک ها: 186
Aktuell

جاری، روزانه مثل خبر روز، لحظه ایی

aktuell, aktuellt, aktuella

مترادف: nuvarande - فعلی، موجود - i nuvarande läge - ‏در حال حاضر، در وضع موجود‏

کلیک ها: 48
Album

آلبوم , جایی که در آن عکس قرار میگیرد., album

کلیک ها: 85
Aldrig

هرگز (adverb - aldrig någonsin هم به معنی هرگز می باشد)

کلیک ها: 112
Alfabetet

حروف الفبا (alfabetet)

کلیک ها: 71
Alltid

همیشه ( کلمات مترادف : alltid, jämt, ständigt, städse)

کلیک ها: 184
Almanacka

تقویم , سالنامه ( کلمات مترادف : kalender, kalendarium, almanacka, register, förteckning)

کلیک ها: 113
Andra

دومین , دیگری ( کلمات مترادف :  andra, näst, andre, underordnad, underlägsen)

کلیک ها: 117
Anförande

سخنرانی, نطق ( کلمات مترادف : tal, anförande, mål, språk, sätt att tala) صرف افعال : 〈anförande, anförandet, anföranden, anförandena〉

کلیک ها: 111

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی