کاربرد حروف اضافی در زبان سوئدی همراه با تلفظ صوتی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

پرکاربردترین حروف اضافی در زبان سوئدی که نقش مهمی در ارتباط دادن جمله دارند.

گوش دادن به تلفظ صحیح درس امروز


vid

by, at, next to/در، در کنار

av

of, by, with/از/با

i

in/به/از

bakom

behind/پشت سر/بعد از


on, in, a/در

bland

among/در میان

hos

at the house of/در خانه

bredvid

beside/در کنار

till

to/به/برای

efter

after, for/پس از /برای

från

from/از/از روی

enligt

according to/ مانند / با توجه به

genom

through, by/از طریق

framför

in front of/در مقابل/جلو

längs

along/همراه

för

for, by, with/برای/با

över

across, over/در میان /در روی

omkring

around/در اطراف/در نزدیگی/دور

mot

towards, to/به/ نسبت به

med

with, by/با

mellan

between/میان

under

under, below/در زیر، زیر

om

around, about, in/در اطراف، در مورد، در/دور

utan

without/بدون/بی

sedan

since/پس از

utom

except for/به جز

trots

in spite of/با وجود

åt

towards, for/به سمت/به

نکته :

i skolan, i affären, i kyrkan

از vid بیشتر برای بیان موقعیت چیزی استفاده می شود مثلا برای (اتاق، ظروف، و غیرهو کشورها، شهرها، روستاها، و غیره...

و از بیشتر برای توصیف یک جای خاص یک مکان خاص یا یک فصل مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین برای اشاره به مدرسه، مغازه و مکان های تجاری و علمی و زیارتی استفاده می شود


تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی