Apparat

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
Apparat

دستگاه , ماشین ( کلمات مترادف : apparat, anordning, apparatur, attiralj)

ترجمه انگلیسی : apparatus

کلیک ها: 63

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی