اماکن عمومی و خصوصی در زبان سوئدی

تمرین واژه های مهم و روزمره در رابطه با مکان های عمومی و خصوصی سوئدی و ترجمه آن به زبان فارسی.

گوش دادن به تلفظ صحیح کلمات امروز

airport/فرودگاه flygplats embassy/سفارت ambassad port/بندر hamn
bakery/نانوایی bageri (n) factory/کارخانه fabrik prison/زندان fängelse (n)
bank/بانک bank farm/مزرعه bondgård restaurant/رستوران restaurang
bar/؟ bar fountain/چشمه fontän/brunn road/street/جاده / خیابان gata
barn/طویله/انبار lada garage/گاراژ garage (n) school/مدرسه skola
barracks/سربازخانه kasern hospital/بیمارستان sjukhus (n) sidewalk/پیاده رو trottoar
bench/نیمکت bänk hotel/هتل hotell (n) square/مربع/چهرگوش torg (n)
bookstore/کتابفروشی bokhandel house/خانه hus (n) stable/پایدار stall (n)
bridge/پل bro hut/کلبه hydda stadium/ورزشگاه stadion
building/ساختمان byggnad inn/کاروانسرا värdshus (n) store/فروشگاه affär
castle/قلعه slott (n) library/کتابخانه bibliotek (n) suburb/حومه شهر förort
cathedral/کلیسای جامع katedral market/بازار marknad theater/تئاتر teater
cemetery/گورستان/قبرستان kyrkogård monument/بقعه monument tower/برج torn (n)
church/کلیسا kyrka museum/موزه museum town/شهر stad
cinema/سینما biograf palace/کاخ palats (n) town hall/شهرداری rådhus (n)
consulate/کنسولگری konsulat (n) path/راه stig train station/ایستگاه قطار järnvägsstation
corner/گوشه/کنج hörn (n) pharmacy/داروخانه apotek (n) university/دانشگاه universitet (n)
courtyard/حیاط gård police station/ایستگاه پلیس polisstation village/روستا by

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی