کاربرد حروف اضافی در زبان سوئدی همراه با تلفظ صوتی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

گوش دادن به تلفظ صحیح درس امروز


vid

by, at, next to/در، در کنار

av

of, by, with/از/با

i

in/به/از

bakom

behind/پشت سر/بعد از


on, in, a/در

bland

among/در میان

hos

at the house of/در خانه

bredvid

beside/در کنار

till

to/به/برای

efter

after, for/پس از /برای

från

from/از/از روی

enligt

according to/ مانند / با توجه به

genom

through, by/از طریق

framför

in front of/در مقابل/جلو

längs

along/همراه

för

for, by, with/برای/با

över

across, over/در میان /در روی

omkring

around/در اطراف/در نزدیگی/دور

mot

towards, to/به/ نسبت به

med

with, by/با

mellan

between/میان

under

under, below/در زیر، زیر

om

around, about, in/در اطراف، در مورد، در/دور

utan

without/بدون/بی

sedan

since/پس از

utom

except for/به جز

trots

in spite of/با وجود

åt

towards, for/به سمت/به

نکته :

i skolan, i affären, i kyrkan

از vid بیشتر برای بیان موقعیت چیزی استفاده می شود مثلا برای (اتاق، ظروف، و غیرهو کشورها، شهرها، روستاها، و غیره...

و از بیشتر برای توصیف یک جای خاص یک مکان خاص یا یک فصل مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین برای اشاره به مدرسه، مغازه و مکان های تجاری و علمی و زیارتی استفاده می شود


0
0
0
s2sdefault

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی