دیکشنری آنلاین زبان سوئدی

اولین مترجم لغات سوئدی به فارسی و فارسی به سوئدی

دیکشنری متا برای افراد مبتدی طراحی شده و کلمات پایه ایی سوئدی در اینجا موجود می باشد.

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
Adjö - Hejdå

خدانگهدار - خداحافظ

کلیک ها: 70
Adress

آدرس

کلیک ها: 60
Advokat

وکیل دادگستری Advokat - مشاور امور حقوقی

کلیک ها: 87
Ägnar

اختصاص دادن

ägnar, ägnade, ägnat, ägna

کلیک ها: 75
Åka

رفتن - سواره رفتن - بیشتر منظور با اتومبیل یا اتوبوس یا قطار می باشد ( کلمات مترادف : , åka )

کلیک ها: 124
Åklagare

دادستان

åklagare, åklagaren, åklagare, åklagarna

مترادف: riksåklagare, دادستان کل

کلیک ها: 55
Aktie

سهم (کلمات مترادف :  Aktie, andel, del, anpart, lott, arvslott)

کلیک ها: 162
Album

آلبوم , جایی که در آن عکس قرار میگیرد., album

کلیک ها: 64
Aldrig

هرگز (adverb - aldrig någonsin هم به معنی هرگز می باشد)

کلیک ها: 86
Alfabetet

حروف الفبا (alfabetet)

کلیک ها: 49
Alltid

همیشه ( کلمات مترادف : alltid, jämt, ständigt, städse)

کلیک ها: 148
Almanacka

تقویم , سالنامه ( کلمات مترادف : kalender, kalendarium, almanacka, register, förteckning)

کلیک ها: 89
Andra

دومین , دیگری ( کلمات مترادف :  andra, näst, andre, underordnad, underlägsen)

کلیک ها: 90
Anförande

سخنرانی, نطق ( کلمات مترادف : tal, anförande, mål, språk, sätt att tala) صرف افعال : 〈anförande, anförandet, anföranden, anförandena〉

کلیک ها: 86
Ånger

‏پشیمانی، ندامت

ånger, ångern

کلمه مترادف : ångerfull

کلیک ها: 72

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی