زمان حال و گذشته و گذشته کامل

در زبان سوئدی برخلاف زبان انگلیسی افعال دارای 2 زمان گذشته می باشند که بصورت گذشته ساده و گذشته کامل معرفی می شوند در حالت گذشته ساده که قبلا هم اشاره شد آخر کلمه ها de,te و... اضافه می شوند و در زمان گذشته کامل در آخر کلمه های ساده مصدر t و کلمه های صداد

زمان حال و گذشته و گذشته کامل | Present & Past Perfect

گوش دادن به تلفظ صحیح درس امروز

Infinitive/مصدر   Present/حال حاضر
Past/گذشته Supine/ گذشته کامل

arbeta

to work/به / برای / باز کردن

arbetar

arbetade

arbetat

fråga

to ask/به / برای/ درخواست کردن/پرسیدن

frågar

frågade

frågat

öppna

to open/به/ برای/ باز کردن

öppnar

öppnade

öppnat

tala

to speak/به / برای /سخن گفتن/صحبت کردن

talar

talade

talat

ringa

to ring/به/ برای/حلقه/انگشتر/زنگ زدن

ringer

ringde

ringt

stänga

to close/به/ برای/بستن

stänger

stängde

stängt

följa

to follow/به/ برای/دنبال کردن/پیروی کردن

följer

följde

följt

bygga

to build/به/ برای/ساختن/درست کردن

bygger

byggde

byggt

tänka

to think/به/ برای/فکر کردن

tänker

tänkte

tänkt

röka

to smoke/به/ برای/کشیدن/دود کردن

röker

rökte

rökt

läsa

to read/به/ برای/خواندن

läser

läste

läst

köpa

to buy/به/ برای/خرید/خریدن

köper

köpte

köpt

tro

to believe/به/ برای/باور/عقیده

tror

trodde

trott

bo

to live, dwell/به/ برای/زندگی کردن / سکونت

bor

bodde

bott

یک مثال

Jag har läst boken. I have read the book
Hon hade öppnat dörren. She had opened the door

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی