زمان حال و گذشته افعال منظم در زبان سوئدی

در رابطه با زمان حال و گذشته افعال منظم در زبان سوئدی  | Conjugating Regular Verbs (Present and Past Tenses).

گوش دادن به تلفظ صحیح لغات و کلمات

Present Tense/حال حاضر
Past Tense/گذشته Present Tense/حال حاضر
Past Tense/گذشته

jag talar

I speak/من صحبت می کنم

jag talade

I spoke/من صحبت کردم

jag stänger

I close/من می بندم

jag stängde

I closed/من بستم

du talar

you speak/شما صحبت می کنید

du talade

you spoke/شما صحبت کردین
du stänger
you close/شما می بندین

du stängde

you closed/شما بستید

han talar

he speaks/او صحبت می کند

han talade

he spoke/او صحبت کرد

han stänger

he closes/او می بندد

han stängde

he closed/او بست

hon talar

she speaks/او صحبت می کند

hon talade

she spoke/او صحبت کرد

hon stänger

she closes/او می بندد

hon stängde

she closed/او بست

vi talar

we speak/ما صحبت می کنیم

vi talade

we spoke/ما صحبت کردیم

vi stänger

we close/ما می بندیم

vi stängde

we closed/ما بستیم

ni talar

you speak/شما صحبت می کنید

ni talade

you spoke/شما صحبد کردید

ni stänger

you close/شما می بندین

ni stängde

you closed/شما بستید

de talar

they speak/آن ها صحبت می کنند

de talade

they spoke/آنها صحبت کردند

de stänger

they close/آن ها می بندند

de stängde

they closed/آن ها بستند

:نکته

به نحوه اضافه شدن مصدر های DE,TE,DDE در 34 مثال که به اصطلاح به این نوع افعال افعال بی قاعده گفته می شود در زمان حال و گذشته توجه نمایید
Infinitive/مصدر   Present/حال حاضر
Past/گذشته
Infinitive of -ar verbs; add -de/مصدر
arbeta

to work/به/برای/کار

arbetar

arbetade

fråga

to ask/به/ برای /درخواست

frågar

frågade

öppna

to open/به / برای/ باز کردن

öppnar

öppnade

tala

to speak/به / برای صحبت

talar

talade
Stem of -er verbs; add -de/ریشه
ringa

to ring/به/ برای/ حلقه

ringer

ringde

stänga

to close/به /برای/ بستن

stänger

stängde

följa

to follow/به /برای/ دنبال کردن

följer

följde

bygga

to build/به / برای/ ساختن

bygger

byggde
Stem ends in k, p, t, or s; add -te
tänka

to think/به/برای/ فکر کردن

tänker

tänkte

röka

to smoke/به / برای / دود

röker

rökte

läsa

to read/به / برای خواندن

läser

läste

köpa

to buy/به / برای / خرید

köper

köpte
Infinitive ends in long vowel; add -dde
tro

to believe/به / برای /باور کردن

tror

trodde

bo

to live, dwell/به / برای ساکن شدن/ زندگی

bor

bodde

 


 

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی