کاربرد افعال و احکام منفی در زبان سوئدی

شناخت بهتر افعال و احکام منفی در زبان سوئدی.

در زبان سوئدی برای منفی کردن جملات کافیست از کلمه inte پس از فعل و موضوع استفاده شود . همچنین اگر از افعال اصلی و کمکی در جمله استفاده می کنید باید inte بین آن ها قرار گیرد.

همچنین باید به این نکته توجه نمایید که در جواب دادن به کلمات پرسشی باید از دو کلمه jo و ja استفاده نمایید.

 

To make a sentence negative in Swedish, simply add inte  after the verb. If there is an auxiliary verb and a main verb, inte goes  between the two 
In addition, if you answer "yes" to a negative question, you must  use jo instead of ja

 


پرسش و پاسخ های کوتاه در زبان سوئدی | Short Answers

گوش دادن به تلفظ صحیح مثال ها

ساختار و ترکیب فعل، فاعل و صفت ها در زبان سوئدی بسیار شبیه به زبان انگلیسی می باشد

به ترکیب های زیر توجه نمایید.

در جواب مثبت/ Ja + det + Verb + Subject

در جواب منفی/ Nej + det + Verb + Subject + inte

به مثال ها توجه نمایید:

Arbetar hon här? Does she work here
Ja, det gör hon. Yes, she does
Nej, det gör hon inte. No, she doesn't
Är de glada? Are they happy
Ja, det är de. Yes, they are
Nej, det är de inte. No, they are not

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی