ضمایر اشاره، پرسشی و نسبی در زبان سوئدی

گرامر سوئدی: در رابطه با ضمائر اشاره, پرسشی و نسبی مالکیت.

 

    • de här, det här, den här : این، این ها (قادر به توصیف یک اسم در شکل معین هستند.)
    • de där, det där, den där : آن، آن ها (قادر به توصیف یک اسم در شکل معین هستند.)
    • dessa/detta/denna/denne : این، این ها (قادر به توصیف یک اسم در شکل نامعین هستند.)
    • som : چون، چنان که، همچنان که، که (به عنوان یک ضمیر نسبی همه منظوره، هر زمان که ممکن است، استفاده می شود.)
    • vem : که، چه کسی (پرسشی)
    • vilka/vilket/vilken : که، چه، چه کسی، به چه کسی
    • vad : چه
    • vems : مال چه کسی (پرسشی)
    • vars : مال کسی (نسبی)
    • när : وقتی که، چه وقت
    • då : سپس، وقتی که، چون (نسبی)
    • var, där, här : اینجا، آنجا، جایی که (همچنین ترکیبات متعدد را از قبیل varifrån (که در آن از) و därav (از آن، وابسته به آن) تشکیل می دهند.)
    • vart, dit, hit : اینجا، آنجا، کجا (مانند انگلیسی، غیر مصطلح نیست.)
    • var som helst, när som helst, vad som helst, vilket som helst, vem som helst : هر کس که، هر کدام که، هر چه که، هر زمان که، هر جا که و غیره.
    • sedan, vadan, dädan, hädan : پس از این، پس از آن، از چه رو، از این رو (اختصارات hän و sen رایج اند. این ها، همه تا حدودی غیر مصطلح و به نظر رسمی می باشند به استثنای sedan.)
    • några/något/någon اغلب مخفف می شوند و تقریباً همیشه گفته می شوند به عنوان nåra/nåt/nån : تعدادی/هیچ؛ اندکی نیز: کسی/هر کسی، شخصی/هر شخصی، چیزی/هر چیزی
    • inga, inget, ingen : نه، هیچ، هیچ کس، هیچ شخص، هیچ چیز
    • andra/annat/annan : دیگر، دیگری
 • överallt, annanstans, ingenstans, någonstans : جایی/هر جا، هیچ جا، در جای دیگر، در هر جا
 • (حالت رسمی تر: allestädes, annorstädes, ingenstädes, någonstädes)
 • annorlunda, ingalunda, någorlunda : به نحوی/به هر حال، در هیچ جنبه، در غیر این صورت
 • allting, ingenting, någonting : چیزی/هر چیزی، هیچ، همه چیز

نویسنده : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


تماس با ما

 • ایران:
  028 2630 0933
 • E-Mail:

  Meta Mail

 • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی