کلمات پرسشی در زبان سوئدی و انگلیسی

معرفی کلمات پرسشی در زبان سوئدی و کاربرد آن ها.

گوش دادن به تلفظ صحیح کلمات سوئدی امروز


Who// که / کی

vem

Whose/کسی/چه کسی

vems

What/ چه / چی

vad

Which/که / کدام / چه

vilken, vilket, vilka

Why/ چرا

varför

Where to/به کجا/از کجا

vart

When/چه وقت /وقتی که

när

Where from/کجایی/کجا هستی

varifrån

Where/جایی که /کجا

var

How/چگونه/چطور

hur

 

نکته :

در زبان سوئدی Vilken با EN و vilket با ETT و همچنین vilka با کلمات جمع مورد استفاده قرار می گیرند.

 


كلمات استفهامی در زبان انگلیسی:

 

كلمات استفهامي عبارتند از:

 

Who ,whom ,which, what ,whose ,when ,where ,how ,how long ,how often, how many, how much ,how far, why

 

محل اين كلمات در ابتداي جمله مي باشد.

 

به چند مثال پركاربرد زير توجه فرماييد:

علي ديشب به اينجا آمد Ali came here last night

چه كسي ديشب به اينجا آمد؟ ?Who came here last night

هتل آتش گرفت The hotel caught fire

چه چيزي آتش گرفت؟ ٌ? What caught fire

يكي از آنها سوال را پاسخ داد One of them answered the question

كداميك از آنها سوال را پاسخ داد

?ٌWhich of them answered the question

او هفته قبل يك اتومبيل خريد He bought a car last week

او هفته قبل چه چيزي خريد؟ ?What did he buy last week

كلمه استفهامي Who

اين كلمه اشاره به فاعل جمله دارد و جانشين فاعل مي گردد.

به مثال هاي زير توجه فرماييد:

او به من گفت كه به اينجا بيايم He told me that come here

چه كسي به شما گفت اينجا بياييد؟ ?Who told you to come here

زماني از واژه who استفاده مي شود كه فاعل براي ما نامعلوم باشد

كلمه استفهامي Whom

اين كلمه ضمير استفهامي مي باشد كه جانشين مفعول جمله بوده و معناي آن معادل چه كسي زا- به چه كسي در زبان فارسي است.

من علي را ديدم I saw Ali

ديشب چه كسي را ديديد؟ ?Whom did you see last night

زماني از whom استفاده مي شود كه مفعول شخص در جمله براي ما معلوم نباشد.

در زبان انگليسي گاهي اوقات از كلمه who به جاي whom نيز استفاده مي شود بدون كوچكترين فرقي:

به مثال هاي زير توجه فرماييد:

چه كسي را ديديد؟ ?Whom did you see

چه كسي را ديديد؟ ?Who did you see

كلمه استفهامي Which:

اين كلمه به معناي كدام كي باشد كه در دوحال زير به كار گرفته مي شود:

1-حالت فاعلي

2- حالت مفعولي

كلمه اسفهامي What:

توضيحات اين قسمت در بخش آغازين كلمات استفهامي آورده شده است

كلمه استفهامي Whose:

اين كلمه استفهامي نشان دهنده مالكيت است.

به مثال هاي زير توجه فرماييد:

اين كتاب مال چه كسي است؟ ?Whose book is this

اين مال چه كسي است ؟ ?Whose is this

در جمله اول چون Whose قبل از اسم آمده است صفت استفهامي است در حاليكه در جمله دوم چون قبل از فعل بكار رفته است ضمير استفهامي ناميده مي شود.

كلمه استفهامي When:

اين كلمه را در انگليسي قيد استفهامي زمان مي گويند و زماني به كار گرفته مي شود كه قيد زمان در جمله مجهول باشد به همين دليل به آن قيد استفهامي زمان گويند.

به مثال هاي زير توجه فرماييد:

او هفته قبل تهران را ترك كرد He left Tehran last week

چه موقع او تهران را ترك كرد؟ ?When did he leave Tehran

كلمه استفهامي How long:

اين كلمه نيز قيد استفهامي زمان است و زماني در انگليسي كاربرد پيدا مي كند كه طول زمان و يا مدت زمان براي فردي نامعلوم و مجهول باشد:

به مثال هاي زير توجه فرماييد:

چه مدت در آنجا مانديد؟ ?How long did you stay he there

من برا ي دو ماه در آنجا مانده ام. I stayed there for two months

كلمه استفهامي Where:

اين كلمه قيد استفهامي مكان است . اين كلمه زماني در ابتداي جمله به كار مي رود كه قيد مكان در جمله نا مفهوم باشد.

مثال:

او به منزل برادرش رفت He went to this brother's house

او به كجا رفت؟ ?Where did he go

كامات استفهامي How often , How many times

اين دو زماني در جمله به كار مي روند كه تعداد انجام عمل يا حالتي نا معلوم باشد.

به مثال هايي در اين مورد توجه فرماييد:

او هفته اي دو بار به سينما مي رود he goes to the cinema twice a week

او چند وقت به چند وقت به سينما مي رود؟ How often does he go to the cinema?

هفته اي چند باز به سينما مي رود؟ How many times a week does he go to the cinema?

كلمه استفهامي How:

اين كلمه در زبان فارسي معادل كلمه چطور و چگونه مي باشد قيد استفهامي كيفيت و حالت ناميده مي شود . اين كلمه زماني در جمله به كار مي رود كه چگونگي انجام كاري نامعلوم باشد.

به مثال هاي زير توجه فرماييد:

او انگليسي را چگونه و چطور صحبت مي كند؟ ?How does he speak English

او انگليسي را خوب صحبت مي كند He speaks English well

چطور به انجا رفتيد؟ ?How did you go there

من با اتوبوس به انجا رفتم I went there by bus

كلمه استفهامي How much

اين كلمه را در انگليسي قيد استفهامي مقدار گويند و زماني در جمله به كار مي رود كه مقدار و ميزان چيزي نا معلوم باشد.

به مثال هاي زير توجه فرماييد:

چقدر پول براي كتاب پرداختتيد؟ ?How much did you pay for the book

من چهل تومان براي آن پرداختم I paid fourty Tomans for it

كلمه استفهامي How Far

اين كلمه قيد استفهام مسافت مس ياشد و زماني به كار مي رود كه فاصله بين دو محل براي سوال كننده نامعلوم باشد.

به مثال هاي زير توجه فرماييد:

فاصله نيويورك تا لس آنجلس چقدر است ؟ ?How far is new York from los Angeles

كلمه استفهامي How Long

اين كلمه جز اين نوع قيود بوده و دوجمله زير كاربرد و معناي آن را به طور كامل روشن مي سازد.

به مثال هاي زير توجه فرماييد:

طول اين اتاق چقدر است؟ ?how long is this room

اين اطاق هفت متر طول دارد This room is seven meters long

كلمه استفهامي Why:

به اين كلمه قيد استفهامي علت و دليلي مي گويند.

اين كلمه زماني به كار گرفته مي شود كه علت و سبب انجام كاري براي پرسش كننده معلوم نباشد.

به مثال هاي زير توجه فرماييد:

چرا او به انگلستان رفت؟ ?Why did he go to England

او به انگلستان رفت براي اينكه برادرش را ببيند He went to England to see his brother

در زبان انگليسي واژه What……..for معادل كلمه Why مي باشد.

به مثال زير توجه فرماييد:

براي چه آن كار را كرديد؟ What did you do that for?=Why did you do that

چنانچه كلمات استفهامي در وسط جمله به كار روند، جمله حالت سوالي خود را از دست داده و به صورت مثبت بيان مي گردد. بديهي است كه علامت سوال? نيز از جمله حذف شده و جمله به صورت خبري نوشته مي شود:

به مثال رير توجه فرماييد:

علي كجاست؟ ?Where is Ali

نمي دانم علي كجاست I don't now where Ali is

دوست شما چند سال دارد؟ ? How Old is your friend

من نميدانم دوستم چند سال دارد I don't know how old my friends is


تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی