موضوع: نحوه تهیه صورت جریان وجوه نقد - 1  (دفعات بازدید: 7606 بار)

0 کاربر و 9 مهمان درحال دیدن موضوع.


 • مدیر سایت
 • *****
 • ارسال: 2045
 • محبوبیت ارسالها : 601
 • جنسيت : آقا
 • تاریخ عضویت : 29/03/2012
  سالسالسالسالسال
« : ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۱:۵۸ »
انواع فعاليتهاي واحد  تجاري كه منجر به جريانات نقدي مي گردد

( بر اساس استاندارد حسابداري شماره 2  ايران)

1_فعاليتهاي عملياتي
2_ بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تامين مالي
3_ماليات بر درآمد
4_ فعاليتهاي سرمايه گذاري
5_ فعاليتهاي تامين مالي1_ فعاليتهاي عملياتي

شامل :
     _ وجوه نقد دريافتي از مشتريان                                 
     _ وجوه نقد پرداختي به فروشندگان
     _ وجوه پرداختي به كاركنان و از جانب كاركنان
     _ مزاياي پايان خدمت پرداختي
     - ساير پرداخت ها ( بابت هزينه هاي عملياتي )   
               


2_ بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تامين مالي

شامل :
     _ بهره (سود تضمين شده) دريافتي                                 
     _ سود سهام دريافتي
     _ بهره (سود تضمين شده) پرداختي
     _ سود سهام پرداختي
                                     
   


3 _ ماليات بر درآمد 

شامل :
     _ ماليات بر درآمد پرداختي
                           4_ فعاليتهاي سرمايه گذاري

شامل :
     _ وجوه نقد دريافتي بابت فروش دارايي هاي ثابت مشهود                       
     _ وجوه نقد دريافتي بابت فروش سرمايه گذاري ها 
     _ وجوه نقد دريافتي بابت اقساط تسهيلات (وام) اعطايي به ديگران
     _ وجوه نقد پرداختي بابت خريد دارايي هاي ثابت مشهود
     _ وجوه نقد پرداختي بابت خريد سرمايه گذاري ها   
     _ وجوه نقد پرداختي بابت اعطاي تسهيلات (وام) به ديگران       
5_ فعاليتهاي تامين مالي

شامل :
     _ وجوه نقد دريافتي بابت انتشار سهام ( افزايش سرمايه )                       
     _ وجوه نقد دريافتي بابت تسهيلات (وام) از بانك يا انتشار اوراق قرضه
     _ وجوه نقد پرداختي بابت بازپرداخت  اصل تسهيلات (وام) يا اوراق قرضهقالب كلي صورت جريان وجوه نقدفعاليتهاي عملياتي                                                            * * * *
 
بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تامين مالي               (* * * *)

ماليات بر درآمد                                                               (* * * *)

فعاليتهاي سرمايه گذاري                                                   (* * * *)

فعاليتهاي تامين مالي                                                        * * * *
                                                                                 ------------- 
خالص جريان نقدي                                                           * * * *
نقد ابتداي سال                                                              * * * *
                                                                                 -------------
نقد پايان سال                                                                * * * *
                                                                                 ------------


ادامه دارد
 • مدیر سایت
 • *****
 • ارسال: 2045
 • محبوبیت ارسالها : 601
 • جنسيت : آقا
 • تاریخ عضویت : 29/03/2012
  سالسالسالسالسال
« پاسخ #1 : ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۵:۰۷ »
منابع تهيه صورت جريان وجوه نقد

الف ) ترازنامه  ابتدا  و پايان سال مربوط

ب ) صورت سود و زيان و صورت گردش سود انباشته سال مربوط

ج ) برخي اطلاعات تفصيلي طي سال مربوط ( اغلب اين  اطلاعات به فعاليتهاي  سرمايه گذاري و تامين مالي مرتبط است. ) 

                                                              ارتباط بين ترازنامه و سودوزيان
                                                            با
                                                صورت جريان وجوه نقد
اقلام سود و زيان  و  سود و زيان انباشته      اقلام  مرتبط در ترازنامه                   اقلام صورت جریان وجوه نقد     طبقه بندي اقلام در صورت جريان وجوه نقد
     
     

                                                              حسابها و اسناد دريافتني تجاري
درآمد فروش                                                                                                          وجوه دريافتي از مشتريان                        فعالیتهای عملیاتی       
                                                              پيش دريافت از مشتريان                                                              موجودي مواد و كالا                                   وجوه پرداختي به فروشندگان
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته                    پيش پرداخت  و سفارشات كالا                                                                                فعالیت های عملیاتی   
                                                              حسابها و اسناد پرداختني تجاري


هزينه حقوق كاركنان                                    حقوق  و دستمزد پرداختني                         وجوه پرداختي به كاركنان                     
                                                             بيمه و ماليات  پرداختني                              و از جانب كاركنان                                 فعالیتهای عملیاتی
هزينه بيمه سهم كارفرما                               حسابهاي دريافتني- كاركنان                             هزینه مزایای پایان خدمت                             ذخیره مزایای پایان خدمت                                 مزایای پایان خدمت پرداختنی                 فعالیتهای عملیاتی


هزینه استهلاک                                         استهلاک انباشته                                          -------------------------------                       ---------------------


هزینه مطالبات مشکوک الوصول                      ذخیره مطالبات مشکوک الوصول                         -------------------------------                        ---------------------                                                            پیش پرداخت هزینه ها                              سایر پرداختها (بابت هزنیه ای عملیاتی)           
سایر هزینه های عملیاتی                                                                                                                                                  فعالتهای عملیاتی
                                                            هزینه های پرداختنی

                                                             

                                                             بهره دریافتنی                                                                                                   بازده سرمایه گذاریها و سود
درآمد بهره                                                                                                        بهره دریافتنی                                            پرداختنی بابت تامین مالی
                                                             صرف یا کسر سرمایه گذاری در اوراق قرضه                                                 


 
                                                             
درآمد سرمایه گذاری                                  سود سهام دریافتی                                 سود سهام دریافتی                                   بازده سرمایه گذاریها و سود
                                                                                                                                                                                 پرداختنی بابت تامین مالی
                                                            بهره پرداختنی                                                                                                    بازده سرمایه گذاریها و سود
هزینه بهره                                                                                                       بهره پرداختنی                                            پرداختنی بابت تامین مالی
                                                            صرف یا کسر اوراق قرضه
 

                                                           

تخصیص سود سهام (بدهکار سود انباشته)       سود سهام پرداختنی                               سود سهام پرداختنی                                بازده سرمایه گذاریها و سود
                                                                                                                                                                                 پرداختنی بابت تامین مالی
هزینه مالیات بر درآمد                                  ذخیره مالیات بر درآمد                               مالیات بر درآمد پرداختنی                             مالیات بر درآمدسود (زیان) حاصل از فروش                          گردش بستانکار دارائی ثابت                        وجوه نقد دریافتی بابت فروش                       فعالیتهای سرمایه گذاری 
دارائیهای ثابت مشهود                                 گردش بدهکار استهلاک انباشته                  دارائی های ثابت مشهود                         سود(زیان) حاصل از فروش                          گردش بستانکار سرمایه گذاریها                    وجوه نقد دریافتی بابت فروش                       فعالیتهای سرمایه گذاری 
سرمایه گذاریها                                                                                                          سرمایه گذاریها---------------------------------                          گردش بستانکار تسهیلات (وام)                   وجوه نقد دریافتی بابت اقساط                       فعالیتهای سرمایه گذاری
                                                            اعطائی به دیگران                                    تسهیلات (وام) اعطائی به دیگران-------------------------------                            گردش بدهکار دارائی های                          وجوه نقد پرداختی بابت                               فعالیتهای سرمایه گذاری
                                                            ثابت مشهود و نامشهود                            خرید دارائی های ثابت مشهود             ------------------------------                             گردش بدهکار سرمایه گذاریها                     وجوه نقد پرداختی بایت خرید                          فعالیتهای سرمایه گذاری
                                                                                                                     سرمایه گذاریها------------------------------                             گردش بدهکار تسهیلات (وام)                     وجوه نقد پرداختی بابت اعطای                       فعالیتهای سرمایه گذاری
                                                            اعطائی به دیگران                                    تسهیلات (وام) به دیگران                       


تخصیص اندوخته                                        اندوخته ها                                             -----------------------------------                             ---------------------------
(بدهکار سود انباشته)   


-----------------------------                               گردش بستانکار سرمایه                             وجوه نقد دریافتی بابت انتشار                      فعالیتهای تامین مالی
                                                                                                                       سهام (افزایش سرمایه )----------------------------                                گردش بستانکار تسهیلات (وام)                  وجوه نقد دریافتی بابت تسهیلات (وام)           فعالیتهای تامین مالی     
                                                            دریافتی یا اوراق قرضه پرداختنی                  از بانک یا انتشار اوراق قرضه       


--------------------------                                 گردش بدهکار تسهیلات (وام)                      وجوه نقد پرداختی بابت بازپرداخت                 فعالیتهای مالی
                                                           دریافتی یا اوراق قرضه پرداختنی                   اصل تسهیلات (وام) یا اوراق قرضه

ادامه دارد ...........
 • مدیر سایت
 • *****
 • ارسال: 2045
 • محبوبیت ارسالها : 601
 • جنسيت : آقا
 • تاریخ عضویت : 29/03/2012
  سالسالسالسالسال
« پاسخ #2 : ۱ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۳:۰۹ »
يك قاعده اساسي


                                                                                                                       زمین               ***
                                    افزایش                  خروج وجه                       بدهکار
                                                                                                                                             نقد                       ***

دارائی (به جز وجه نقد)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       
                                                                                                                      نقد                 ***
                                    کاهش                  ورود وجه                         بستانکار 
                                                                                                                                            حسابهای دریافتنی     ***           


**********************************************************************************************************************                                                                                                                     نقد                 ***   
                                    افزایش                  ورود وجه                       بستانکار           
                                                                                                                                            تسهیلات دریافتی     ***
بدهی-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                   تسهیلات دریافتی ***
                                   کاهش                  خروج وجه                       بدهکار           
                                                                                                                                           نقد                        ***


********************************************************************************************************************

                                                                                                                                        نقد                        ***
                                         درآمد                     ورود وجه            بستانکار
                                                                                                                                                                    درآمد              ***
حقوق       افزایش                                                                                                               
                                                                                                                                        نقد                         ***
                                         آورده                     ورود وجه             بستانکار         
                                                                                                                                                                     سرمایه سهام  ***


صاحبان ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[/color++++++++++++++++++++++++++++++++]
                                                                                                                                       هزینه                       ***                 
                                         هزینه                    خروج وجه           بدهکار             
                                                                                                                                                                     نقد               ***

سهام        کاهش

                                                                                                                                      سود انباشته / برداشت  ***
                                        ستانده                  خروج وجه           بدهکار               
                                                                                                                                                                     نقد               ***   
   


فرض : قاعده فوق برقرار است . مگر آنکه خلاف آن ثابت شود .   چكيده قاعده پيش گفته

افزايش دارايي و كاهش بدهي و هزينه و ستانده   =  بدهكار    =  خروج وجه

كاهش دارايي و افزايش بدهي و درآمد و آورده  =  بستانكار  =  ورود  وجه

بدهكار  =  خروج وجه
بستانكار=  ورود وجه

فرض : قاعده فوق بر قرار است . مگر خلاف آن ثابت شود. 
 • مدیر سایت
 • *****
 • ارسال: 2045
 • محبوبیت ارسالها : 601
 • جنسيت : آقا
 • تاریخ عضویت : 29/03/2012
  سالسالسالسالسال
« پاسخ #3 : ۳ مهر ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۹:۵۴ »
نمونه اي از مواردي كه بر خلاف قاعده پيش گفته هستند                                                                         سود انباشته                     * * *     
تخصیص اندوخته                         
                                                                                                                     اندوخته          * * *


                                                           
                                                                         سود انباشته           * * *
سود سهمی
                                                                                                        (صرف)     سرمایه          * * *   


                                                                         سهام ممتاز           * * *
تبدیل سهام ممتاز                                           صرف سهام ممتاز            * * * 
                                                                                                                     سهام عادی   * *  *


                                                                      اوراق قرضه              * * *
                                                                صرف اوراق قرضه             * * *
تبدیل اوراق قرضه (هر دوروش)                     
                                                                                                                  سهام عادی      * * *
                                                                                                           صرف سهام عادی      * * *


                                                                                زمین           * * *             
انتشار غیر نقدی سهام       
                                                                                                 ( صرف )       سرمایه           * * *


                                                                              زمین            * * *
 تجدید اریابی دارائی ثابت   
                                                                                                         مازاد تجدید ارزیابی      * * *                                                             ارزشیابی سرمایه گذاری     * * *
افزایش ارزش سرمایه گذاریها                         
                                                                                                        سود تحقق نیافته        * * *                                                              زیان تحقق نیافته              * * *
کاهش ارزش سرمایه گذاریها         
                                                                                              ارزشیابی سرمایه گذاری          * * *
                                                              هزینه استهلاک              * * * 
استهلاک دارائیها
                                                                                             استهلاک انباشته                   * * *


                                                             هزینه م . م                   * * * 
مطالبات مشکوک الوصول
                                                                                            ذخیره م . م                          * *  *                                                            سرمایه گذاری               * * *
درآمد سرمایه گذاری (روش ارزش ویژه)           
                                                                                           درآمد سرمایه گذاری               * * *                                                            ماشین آلات                 * * *
                                                       استهلاک انباشته اثاثه         * * *   
معاوضه داارئیها (بدون سرک نقدی)               
                                                                                           اثاثه                                   * * *
                                                                                           سود معاوضه                        * * *


                                                       زیان ارزش موجودیها          * * *
کاهش ارزش موجودیها
                                                                                          ذخیره کاهش ارزش                 * * *


                         
                                                          زیان ضایعات غیر عادی   * * *
ضابعات غیر عادی
     
                                                                                     کالای در جریان ساخت              * * *


                                                           
                                                       هزینه جذب نشده تولید    * * *
هزینه جذب نشده تولید
                                                                                         کالای در جریان ساخت               * * *


و سایر موارد غیر پولی مشابه در هر يك از موارد نمونه ذكر شده

نه اقلام بدهكار شده منجر به خروج وجه  ، و نه اقلام بستانكار شده منجر به ورود وجه  مي گردد.

مبادلاتي نظير نمونه هاي پيش گفته ، نبايد  در متن صورت جريان وجوه نقد  انعكاس يابد.

(برخي از آنان نظير انتشار غير نقدي سهام ، معاوضه دارايي ها و ... در يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي به گونه اي مناسب افشا مي گردد)
ادامه دارد .........
 • مدیر سایت
 • *****
 • ارسال: 2045
 • محبوبیت ارسالها : 601
 • جنسيت : آقا
 • تاریخ عضویت : 29/03/2012
  سالسالسالسالسال
« پاسخ #4 : ۶ مهر ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۰:۳۳ »
يك مثال كوچك براي محاسبه اقلام صورت جريان وجوه نقد

اطلاعات زير از صورت هاي مالي شركت  الف  استخراج شده است :


                                                         1391/12/30                            1390/12/29
                                                   ---------------------------                   -----------------------------
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری                  200.000                                   150.000
پیش دریافت از مشتریان                            90.000                                     70.000


                                             منتهی به 1391/12/30
                                                  ----------------------------
در آمد فروش                                       3.200.000


مطلوبست محاسبه وجوه نقد دریافتی از مشتریانادامه دارد
 • مدیر سایت
 • *****
 • ارسال: 2045
 • محبوبیت ارسالها : 601
 • جنسيت : آقا
 • تاریخ عضویت : 29/03/2012
  سالسالسالسالسال
« پاسخ #5 : ۱۰ مهر ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۱:۰۱ »
راه حل اول- تحليل دو طرفه حسابهاي مرتبط در ترازنامه


                                   فروش کل  =   فروش نقدی  +  فروش نسیه  +  فروش از محل پیش دریافت
فرض اضافه :
                                2.200.000  =     500.000     +   900.000    +         800.000                    حسابها و اسناد دريافتني تجاري
--------------------------------------------------------------------------
مانده ابتدای دوره   150.000  l
                                      l  وجوه دریافتی   850.000                           
فروش نسیه         900.000  l
                                      l
                                      l  مانده پایان دوره   200.000
                                      l
==================================
 مانده پایان دوره   200.000   l
                                      l                         پیش دریافت از مشتریان
-------------------------------------------------------------------------------------
                                             l مانده ابتدای دوره    70.000
فروش از پیش دریافت   800.000    l
                                             l وجوه دریافتی        820.000
مانده پایان دوره 90.000               l
=======================================
                                             l مانده پایان دوره      90.000
                                             lوجوه دریافت یاز مشتریان بابت :

                                        فروش نقدی          500.000
                                        فروش نسیه          850.000
                                        فروش پیش دریافت  820.000
                                                                 -------------
                                        کل وجوه دریافتی     2.170.000در ادامه به راه حل دوم می پردازیم
 • مدیر سایت
 • *****
 • ارسال: 2045
 • محبوبیت ارسالها : 601
 • جنسيت : آقا
 • تاریخ عضویت : 29/03/2012
  سالسالسالسالسال
« پاسخ #6 : ۱۰ مهر ۱۳۹۲ - ۰۸:۵۷:۲۱ »

                                   فروش کل  =   فروش نقدی  +  فروش نسیه  +  فروش از محل پیش دریافت
فرض اضافه :
                                2.200.000  =     500.000     +   900.000    +         800.000راه حل دوم- تحليل دو طرفه حسابهاي مرتبط در ترازنامه


                          حسابها و اسناد دريافتني تجاري
-----------------------------------------------------------------------------------------
مانده ابتدای دوره    150.000        l
          خالص تغییر  50.000         l
                                            l    مانده پایان دوره   200.000
=======================================
مانده پایان دوره  200.000           l
                                            l                          پيش دريافت از مشتريان
------------------------------------------------------------------------------------
                                           l     مانده ابتدای دوره  70.000
                                           l    خالص تغییر          20.000
مانده پایان دوره 90.000             l
====================================
                                           l     مانده پایان دوره    90.000
                                           l


---------------------------------------------------------------------------------------------

نقد                                                 2.170.000   
حسابها و اسناد دريافتني تجاري             50.000

                       پيش دريافت از مشتريان                     20.000       
                       درآمد فروش                                   2.200.000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

نقد                                                        ؟؟؟   
حسابها و اسناد دريافتني تجاري                   *** (در صورت افزايش )
           پيش دريافت از مشتريان                  *** (در صورت كاهش) 
 
                                             حسابها و اسناد دريافتني تجاري    *** (در صورت كاهش )
                                             پيش دريافت از مشتريان               *** (در صورت افزايش )
                                             درآمد فروش                             *** 

-------------------------------------------------------------------------------------------------


در ادامه راه حل سوم