موضوع: آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی  (دفعات بازدید: 1202 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.


 • مدیر سایت
 • *****
 • ارسال: 2053
 • محبوبیت ارسالها : 602
 • جنسيت : آقا
 • تاریخ عضویت : 29/03/2012
  سالسالسالسالسالسال
« : ۲۳ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۸:۴۴ »
بخشنامه شماره:۲۸۲/م مورخ ۸۸/۴/۲۲(آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتها و تبصره آن)

ماده۱- در اجرای مقررات ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم [1] و به منظور نظارت و نحوه صحیح رویدادهای مالی و کنترل و بازدید دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مالی مودیان و اجرای صحیح آئین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون [2] یاد شده هیات هایی مرکب از سه نفر به محل فعالیت یا اقامتگاه قانونی مودیان اعزام می شوند.

ماده۲- اعضای هیاتهای موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم،از میان افراد بصیر و مطلع در امر حسابرسی مالیاتی، از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می شوند. و یکی از اعضاء هیات یاد شده به حکم مقام مزبور سرپرستی هیات را به عهده خواهد داشت.

تبصره۱- با درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مراجع ذی صلاح قانونی ، هیات را یک نفر به عنوان نماینده  رئیس  دادگستری یا  دادگاه محل همراهی می کند.

تبصره۲- واحدهای اجرای مربوط موظفند عندالزوم تعدادی متخصص در امور رایانه ای در اختیار هیات قرار دهند.

ماده۳- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند، در چارچوب تشکیلات مصوب و ابلاغی مراجع ذی صلاح قانونی به منظور ساماندهی امور اجرایی ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم در ستاد سازمان اقدام به تشکیل دبیرخانه نماید.

ماده۴- کلیه گزارش ها و درخواستهای لازم در ارتباط با اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم از سوی ماموران مالیاتی یا سایر مراجع قانونی ذیربط می بایست به اداره کل مربوطه ارسال گردد و اداره کل مذکور پس از بررسی موضوع،مراتب را ضمن معرفی اعضای هیات جهت صدور حکم به رئیس کل سازمان یا اشخاصی که رئیس سازمان به آنان تفویض اختیار نموده است،ارسال می دارد. در متن حکم صادره موارد ذیل باید مشخص گردد:

الف:روز و تاریخ اجرای ماموریت؛

ب: محل مراجعه اعم از محل فعالیت یا مرکز امور یا اقامتگاه قانونی و سایر محل های نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مؤدی مورد حکم.

تبصره۱: در مورد سایر محل های نگهداری دفاتر،اسناد و مدارک،چنانچه اماکن مورد نظر،محل سکونت باشد نسبت به اخذ مجوز قضائی به لحاظ ضمانت اجرائی مقرر در ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی اقدام شود.مگر آنکه در اجرای بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مودی قبلاً محل سکونت را به عنوان مرکز عملیات خود کتباً اعلام نموده باشد.

تبصره۲: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ضرورت می تواند راساً نسبت به صدور احکام اعضای هیأت به منظور اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم فارغ از تشریفات مذکور اقدام نماید.

ماده ۵- هیاتهای موضوع این آئین نامه موظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر قانونی مور عمل سال مراجعه و در صورت لزوم دفاتر قانونی سنوات قبل را ملاحظه و ذیل آخرین ثبت دفتر روزنامه و دفتر مشاغل و حداقل سه حساب از دفتر کل به انتخاب خود را امضاء و چنانچه در تحریر دفاتر تخلفی از آئین نامه تحریر دفاتر موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده گردد،مراتب را نیز در صورت مجلس منعکس نمایند. هیاتها باید صورت مجلس را به امضاء مؤدی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور و یا خودداری آنان از امضاء، موضوع را در صورت مجلس قید نمایند.

ماده۶- هیاتها می توانند حسب تجویز احکام ماموریت خود کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مؤدیان را اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند، به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به مراجع ذی صلاح مالیاتی،مورد رسیدگی قرار داده و در صورت لزوم از تمام یا برخی از آنها تصویر و یا رونوشت تهیه و نیز در صورت عدم امکان رفع نیاز،در قبال ارائه رسید به مودی دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را به امور اجرایی ماده ۱۸۱ قانون یاد شده یا اداره کل امور مالیاتی مربوط تحویل نمایند.در اجرای این ماده هیاتها باید اطلاعات مکتسبه به انضمام دفاتر و اسناد و مدارک اخذ شده را جداگانه صورت مجلس نموده و به امضای مودی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور نامبردگان و یا خودداری از امضاء موضوع را در صورت مجلس قید نموده،همراه با صورت مجلس به مقامات مربوط تسلیم نمایند.

تبصره۱- مراد از اسناد و مدارک مالی مذکور در متن این ماده،اسناد و مدارک مالی است،اعم از آنکه اسناد و مدارک یاد شده در قالب نوشته های کاغذی باشد و یا داده های الکترونیکی.

تبصره۲- مسئولان موضوع ماده۴ این آیین نامه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که اداره کل امور مالیاتی و یا امور اجرایی ماده ۱۸۱ قانون یاد شده،در اسرع وقت دفاتر و اسناد و مدارک ماخوذه را بررسی و گزارش و صورت جلسات لازم را به منظور ضبط در پرونده مالیاتی مربوط تهیه نمایند به نحوی که دفاتر و اسناد دریافتی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت،بوسیله اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرایی ماده ۱۸۱ قانون مذکور،در قبال اخذ رسید به مؤدی تحویل گردد.

تبصره۳- با توجه به شرایط ویژه محل ماموریت،هیات اجرایی حسب مورد می تواند تنها مؤدی،نماینده یا نمایندگان وی را در محل پذیرفته و سایر مستخدمین مودی را از دسترسی به اسناد و مدارک و رایانه ها منع نماید

تبصره۴- در مواردی که اطلاعات حسابداری سال جاری و سنوات قبل مودی در رایانه تحت یک نرم افزار متمرکز باشد و هیات اجرایی نیاز به خروج رایانه مذکور جهت بررسی اطلاعات حسابداری سنوات قبل داشته باشد،مودی مکلف است اقدام لازم جهت تفکیک اطلاعات حسابداری سنوات قبل از سال جاری را در همان روز اجرای حکم به عمل آورد.

تبصره۵- اعضای هیاتها مکلفند اطلاعات مالی مکتسبه از مودی مالیاتی را کاملاً محرمانه تلقی و از افشای آن جز در نزد مراجع مالیاتی ذیربط اکیداً خودداری نمایند متخلفین از این امر،توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و به تجویز بند پ ماده ۲۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم برای تعقیب انتظامی وفق مفاد بند الف ماده ۲۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی خواهند شد.

ماده۷- چنانچه هنگام اجرای مقررات موضوع ماده ۱۸۱ قانون یاد  شده  دفاتر  قانونی و یا اسناد و  مدارکی از سایر مودیان مالیاتی در محل ماموریت بدست آید ، هیات  اجرایی می تواند آنها را نیز مورد رسیدگی قرار داده و جزئیات کامل آن را به ادارات کل امور مالیاتی مذکور در ماده ۴ این آیین نامه گزارش نمایند.

ماده۸- مؤدیان مالیاتی که برای نگهداری اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای شغلی خود از ابزار و سیستم های حسابداری الکترونیکی استفاده می نمایند،مکلفند رمز ورود به رایانه و سخت افزارهای مربوط و همچنین دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار اعضای هیات های مراجعه کننده قرار دهند. در غیر این صورت مشمول حکم قسمت اخیر ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم می گردند.

ماده۹- چنانچه هیات اجرایی در روند رسیدگی و دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک و یا صورت جلسه تحویل آنها و با سایر موارد دیگر، با مشکلات و یا اخلال در کار مواجه گردد، می تواند از اختیارات قانونی نماینده دادگستری همراه هیات حسب مورد بهره مند گردد.

ماده۱۰- صورت مجلس تنظیمی هیات ها باید حداقل متضمن نکات زیر باشد:

۱- شماره و تاریخ حکم ماموریت و مرجع صدور آن؛

۲- تاریخ مراجعه هیات؛

۳- نام و مشخصات مؤدی؛

۴- نشانی محل و ساعت مراجعه و خروج هیات برای اجرای ماده ۱۸۱ قانون مذکور؛

۵- سال مالیاتی مربوط به بازدید دفاتر؛

۶- مشخصات دفاتر ارائه شده؛

۷- شماره و تاریخ آخرین ثبت با قید شماره صفحه و نوع دفاتر مربوط؛

۸- قید شماره صفحاتی که نانویس مانده یا بیش از حد مجاز سفید گذاشته شده است و با خط قرمز علامت گذاری شده است؛

۹- در صورت اجرای قسمت اخیر حکم تبصره ماده ۱۸۱ قانون یاد شده مشخصات دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل در صورت مجلس قید گردد.

۱۰- نام و مشخصات و امضای اعضای هیات؛

۱۱- مشخصات مؤدی،نام مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز،مدیر امور مالی یا حسابدار مربوط حسب مورد در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی

۱۲- توضیحات لازم در موارد عدم ارائه دفاتر و خودداری مؤدی یا مدیر امور مالی یا حسابداری وی از امضاء صورت جلسه

ماده۱۱- صورت مجلس موضوع مواد ۵و۶ این آیین نامه باید در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه آن به مودی و نسخه دیگر در همان روز رسیدگی یا حداکثر روز بعد با گزارش اقدامات هیات به اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرای ماده ۱۸۱ قانون تسلیم گردد تا در دفتر مخصوص که برای ثبت این صورت جلسات اختصاص می یابد به ترتیب تاریخ ثبت نگهداری و یک نسخه از صورت مجلس ماده ۵ این آیین نامه برای ضبط در پرونده مؤدی به اداره امور مالیاتی ذیربط و یک نسخه از صورت مجلس ماده ۶ این آیین نامه به همراه رایانه ها، دفاتر و اسناد و مدارک به اداره کل امور مالیاتی ذیربط یا امور اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم تحویل گردد.

ماده۱۲- اداره امور مالیاتی یا ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مودی که مورد اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته است،مکلفند در مواردی که مودی از ارائه دفاتر به هیات خودداری نموده، مراتب را به هیات بند(۳) ماده(۹۷) قانون جهت اعلان نظر هیات مزبور ارجاع نمایند.

ماده۱۳- ادارات کل امور مالیاتی می توانند در اجرای آئین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم گزارش ها و اطلاعات واصله در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مذکور را به یک یا گروهی از ماموران مالیاتی جهت اقدام محول نمایند.

ماده۱۴- به منظور پیگیری روند رسیدگی و تشخیص، ادارات کل امور مالیاتی موظفند هر سه ماه یکبار آخرین نتایج حاصله از رسیدگی به پرونده های مورد اجرای ماده ۱۸۱ قانون مذکور را تا قطعیت آن و همچنین تصویری از گزارش ها و برگ های تشخیص قطعی، آرای هیات حل اختلاف و …. را به واحد سازمانی مربوط در ستاد که توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد ارسال نمایند.

این آئین نامه مشتمل بر ۱۴ ماده و ۹ تبصره در اجرای مقررات ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۸۲/م مورخ ۲۲/۴/۸۸ در تاریخ ۱۹/۵/۸۸ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید، این آئین نامه جایگزین آئین نامه شماره ۵۹۸۹۶ مورخ ۲۲/۱۰/۷۴ می گردد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور               وزیر امور اقتصادی و دارایی

علی اکبر عرب مازار                               سید شمس الدین حسینی

امضاء                                                                          امضاء
 • کاربر جدید
 • *
 • ارسال: 22
 • محبوبیت ارسالها : 18
 • جنسيت : آقا
 • تالار تخصصی حسابداری ایران
 • تاریخ عضویت : 03/06/2012
  سالسالسالسالسالسال
 • تخصص: حسابداری
« پاسخ #1 : ۱۴ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۲۰:۰۸ »
سلام
جناب اکبرزاده عزیز در صورت امکان در خصوص رسیدگی ماده 97توضیحاتی بفرمائید
 • مدیر سایت
 • *****
 • ارسال: 2053
 • محبوبیت ارسالها : 602
 • جنسيت : آقا
 • تاریخ عضویت : 29/03/2012
  سالسالسالسالسالسال
« پاسخ #2 : ۱۴ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۷:۵۵ »
جناب رئیس عزیز

با سلام

همان که استحضار دارید

هیئت مجری ماده 181 به صورت نظارت بر اجرای به موقع ثبت دفاتر مودیان چون بلای آسمانی نازل شده و در اولین رسیدگی دفاتر قانونی مودیان را مطالبه می کنند

که اگر در دفاتر قانونی مودیان تاخیر در ثبت مشاهده شود بلافاصله اقدام به صورت جلسه رد دفاتر می نمایند در این حالت مودیانی که مورد هجوم این هیئت قرار می گیرند

سعی بر آن می نمایند که به دلایل اینکه دفاتر نزد حسابدار است و یا حسابدار در مرخصی است ووو از  ارائه دفاتر طفره می روند که این موضوع باعث آن خواهد شد که

هیئت مزبور مراتب را به هیات بند(۳) ماده(۹۷) قانون جهت اعلان نظر هیات مزبور ارجاع نمایند.
- رد دفاتر از سوی هیات بند ۳ ماده ۹۷ به علت عدم رعایت آیین نامه تحریر دفاتر

پنجم: ارجاع پرونده به هیات بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م

در صورت عدم رعایت آیین نامه تحریر دفاتر، بعنوان مثال: تاخیر پلمپ یا تاخیر ثبت وقایع مالی، فاکتورهای فروش شماره سریال چاپی نداشته باشند یا اسناد درآمدی مورد قبول سازمان امور مالیاتی نباشد، یا اصولا دفاتر برای تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل رسیدگی نباشد(مثلاشرکت تولیدی محاسبه بهای تمام شده را ارایه ننماید یا شرکت بازرگانی صورت گردش کالا ندهد) پرونده مالیاتی شرکت مورد رسیدگی به هیات بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م ارجاع داده می شود.

- در صورت ارجاع پرونده به هیات بند ۳ دو ماه به مهلت رسیدگی اضافه می گردد.ماده 21) هيات سه نفري حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم، در موارديكه با توجه به دلايل توجيهي مؤدي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوي اداره امور مالياتي و رعايت واقعيت امر، احراز نمايند كه ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللي وارد نمي نمايد، مي توانند نظر خود را مبني بر قبولي دفاتر و اسناد و مدارك اعلام نمايند.
با احترام
 • کاربر جدید
 • *
 • ارسال: 22
 • محبوبیت ارسالها : 18
 • جنسيت : آقا
 • تالار تخصصی حسابداری ایران
 • تاریخ عضویت : 03/06/2012
  سالسالسالسالسالسال
 • تخصص: حسابداری
« پاسخ #3 : ۱۴ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۶:۲۸:۴۳ »
سلام
در مواقع خاصی پرونده مالیاتی به کار گروه ماده 181 ارجاع داده میشود و همانطور که شما فرمودید مودیان دلایل واههی میاورند و شر گردن انها را میگیرد برای رهایی از این مشکل چه پیشنهادی دارید که گرفتار این بلا نشویم؟