صرف صفت های بی قاعده - زبان سوئدی

آموزش صرف صفت هایی که به EN و ETT ختم می شود.

مباحت :

 • صفتهای که به حرف dختم می شوند و قل از آن حرف با صدا قرار دارد
 • صفت های چند هجایی که به یک حرف t ختم می شوند ولی قبل از آن حرف بیصدا قرار دارد
 • صفت های چند هجایی که به یک حرف t ختم می شوند ولی قبل از آن حرف باصدا قرار دارد
 • صفت های یک هجایی که به یک حرف با صدا ختم می شوند و قبل از آن حرف بی صدا قرار دارد

منبع : Lära svenska på persiska آموزش گرامر زبان سوئدی به فارسی

تماس با ما

 • ایران:
  028 2630 0933
 • E-Mail:

  Meta Mail

 • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی