حروف رابط در زبان سوئدی

حروف رابط و بسیار مهم در زبان سوئدی

گوش دادن به تلفظ صحیح حروف ربطی

Coordinating Conjunctions/ حروف رابط برای هماهنگ کردن چیزی یا کسی


och

and/و

eller

or/یا/یا اینکه

men

but/اما/ولی/لیکن

för

because, for/زیرا/ برای


so/پس/چنان

som

as/مانند

antingen...eller

either...or/یا ... و یا

varken...eller

neither...nor/هیچ یک

Subordinating Conjunctions/حروف رابط تابعی


att

that/که/آن یکی


when/چه وقت/کی/وقتی که

eftersom

because, as/زیرا/چنانکه

för att

in order to, so that/به منظور/به طوری که

därför att

because/زیرا/چون که

innan / förrän

before/قبل از

medan

while/در حین/تا موقعی که

när

when/چه وقت/تا کی/کی

om

if, whether (interrogation)/اگر/بفرض/چه/

fast

even if, although/هر چند/یا اینکه /حتی اگر

sedan

since, as/پس از/نظر به اینکه/به نوان مثال

nu då

now that/در حال حاضر که

 


 

Tags: خودآموز سوئدی

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی