alfabet-svenska.jpg

حروف مرکب (ترکیبی) در زبان سوئدی و تلفظ آن

کلمات چند واژه ای و صدادار سوئدی همراه با نحوه صحیح تلفظ.

گروه اول CH

این گروه بصورت (ش) تلفظ می شوند

مانند: CHEF  رئیس


 گروه دوم NG

Ng در تلفظ بصورت (ن) تلفظ می شود و بعد(گ) بصورت گنگ ادا می گردد

مانند: Hänga   آویزان کردن


 گروه سوم GN

Gn در تلفظ (گ) بصورت گنگ و (ن) لازم است تلفظ گردد

مانند: Regna          باران باریدن


گروه چهارم SK

Sk اگر بعد از دو حروف (SK) یکی از حروف Ö - Ä - Y - I - E قرار گیرد بصورت (ش) تلفظ میگردد

مانند

Sked      Skina      Sky      Skär     Skör


 گروه پنجم stj - sch - sio - tio - skj

تمامی حروف ترکیبی stj - sch - sio - tio - skj بصورت (ش) تلفظ می گردند. مانند: 

تیر اندازی کردن          Skjuta

ایستگاه                 Station

گسترش مذهب          Mission

 دوش                    Dusch

ستاره                  Stjärna


 گروه ششم SJ

 Sj بصورت (ش) تلفظ می گردد مانند:

Sju         هفت

Sjuk      مریض


گروه هفتم RS

rs بصورت (ش) تلفظ میگردد . مانند: 

طغیان رودخانه      Fors

پنجشنبه        Torsdag

کلاس               Kurs


توجه : در کشور سوئد و بخش شمالی آن این کلمات ترکیبی بیشتر به صورت ش تلفظ میگردد اما در جنوب و مرکز سوئد بصورت ه و نزدیک به حرف خ و از میان حنجره تلفظ میشود.

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی